A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy LajosF013
foglalkozás : földbirtokos, alszolgabíró       lakóhely: Komlós, Fancsika,Tiszakeresztúr
született :1823.03.16 Komlós meghalt :1869.03.28 Komlós
apa : Komlósy Lajos anya : Komlósy Karitász
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :16
Házasság :
Kölcsey Jolán ( 1852-05-19 - )
Soldos Piroska ( 1864 - )

Gyermekek :
Béla-Károly
Szeréna
Ilona
Erzsébet
Aranka
Rozália Emma

 

Bálint testvérével ikerként született.
Késmárkon végzett középfokú tanulmányok után az Eperjesi Evangélikus Kollégiumban folytatott felsőfokú jogi tanulmányokat :

"Komlósy (Komlósy), Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1823.3.1. Komlosino (Komlós 8, Hmilnik UA), a (pja): c. assessor, be(iratkozott): 1840.9.2. J 3, e.(lőzetes ) isk: Késmárk, megjegyz: examine termin(vizsga időpont) d 27 jun. 1841 cum testimonio abiit( vizsgázva távozott)  [248 5; 249 28; INF 1841-6] "                                                                                          [Kónya Péter: Az EPERJESI KOLLÉGIUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI 1667-1850 ]

1845-1848-ig Bereg megyei  rendőri  alszolgabíró.  A szabadságharc kitörésekor, októberben  István(E012) másod-unokatestvérével és annak majdani sógorával, nagybányai Horthy Gyulával vonulnak be az önkéntes nemzetőri ezredbe, a felső-tiszai hadtestben rövidesen  hadnagyi rangot kap: " Szabolcs megyében Nyíregyházán most alakult, és 43-dik számmal megjegyzett honvédi zászlóaljhoz kineveztetnek...Hadnagyokúl: ..., Komlósy Lajos..."  [KOSSUTH HIRLAPJA 1848-11-07 ]  A zászlóalj 1849. február 3-án kelt jelentés szerint "eltávozott, de, hová, nem tudatik", márciusban "kilépett"-nek írják.

1850-ben a Tiszaszabályozási Társaság szertárnoka Ikertestvérével együtt a szatmár megyei Majtison lévő birtokaik után járó kártérítési tárgyalást 1859. június 24-re tűzte ki a szamári  megyetörvényszék.
A kiegyezés után megalakult  Ugocsa megyei Honvéd-egyletnek  tagja.
1861-ben ismét alszolgabírónak választják. 1862-ben főbírónak választják, azonban többekkel együtt visszalép [POLITIKAI UJDONSÁGOK 1862-01-29]. 

1869- ben az Ugocsa megyei Honvédegylet tagja, és  -bár halála után - főhadnagyi kinevezést kap: "Ö császári  és Apostoli  királyi  Felsége  folyó hó  16 án Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával a kővetkezőket  a  magyar  királyi  honvédséghez legkegyelmesebben   kinevezni,   illetőleg  áttenni méltóztatott: Tettleges állományába:  a gyalogsághoz: főhadnagyokká ...Komlósy Lajost" [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1869-08-09]

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban c. könyv önálló szócikkben említi.

Szenvedélyes vadász volt.
  Első felesége Kölcsey Jolán, akitől  4 gyermeke született. Házasságkötés: 1852. máj. 19. Csetfalva.1863 után hosszadalmas eljárásban elváltak: "A kir. itélő. táblán: Komlósy Lajosnak -- Kölcsey Jolán elleni válópörében Ítéltetett: Az engesztelhetlen gyűlölség alapján indított házassági való-perekben, mielőtt a válni kivánó felek közt fenálló házasság felbontása kimondatnék , az 1791. e. 26. t.cz. által elfogadott kegy. kir. rendelet 57. §-a értelmében azok egy időre és pedig a körülményekhez képest ismételve is az ágytól és asztaltól ugyan elválasztandok lennének, miután azonban a perben álló házasfelek perbeszédeiken kivül az elválás alapjául felvett engesztelhetlen gyűlölség indokát mivel sem igazolták, a kért elválásnak hely nem adatván, a felek együttlakásra köteteleztetnek. és igy az eljáró városi törvszék Ítélete megmásitatván, a per további intézkedés végett ugyanahhoz visszaküldetik. (1863. jan. 18 án )" [TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK 1864-11-29] A per újratárgyalására 1864-ben került sor.

1864-ben  második házasságát  Soldos Piroskával kötötte, akitől Aranka és Rozália lányai születtek.
 Érdekes és fontos infomációt tartalmaz  a [ FŐVÁROSI LAPOK 1865-08-04 ] cikke:

"A szolyvai hársak alól. (Július 27.)  -- A szolyvai, vagyis, mint e vidéken nevezik, hársfalvi fák alatt irom e sorokat. Méltó elnevezés valóban, mert alig hiszem, hogy lenne hely e hazában, mely több joggal viselné e nevet, mint e fürdő, melynek fősétányát száznegyven óriási hársfa képezi.
Mig a szolyvai viz az egész hazában ismert és keresett cikk : addig azon helyet, hol a jótevő természet két szép forrásban bugyogtatja e vizet elő a szenvendök javára, alig hogy ismerik. Azért nem fölösleges tudósításomhoz e vidék leirását is hozzá csatolni.....Talán nem lesz érdektelen, ha az eddig itt meg- fordúlt hölgyek közül a kitünöbbek neveit elsorolom. Kezdjük a leányokon : Buday Erzsiké, Bay Biri, a még igen fiatal Bay Emma, Ambrózy Paula, s az asszonyok közül: Freyeizen-Uray Ida, Bay-Ujhelyi Antónia , Leszkay-Bay Zsuzsánna , Tréfort-Heine Luiz, Bertalan-Karlovszky Margit, Patay-Török Gabriela, Lángh-Miticzky Erzsi, Szögyényi Ferenczy Ida, Ory-Dobrojevics Julia, Horty-Kölcsey Róza, Tabody-Kende Mária, Komlósy -Kölcsey Jolán sat.."

Mivel Lajos felesége  ekkor már  mintegy egy éve Soldos Piroska, téves az a korábbi feltételezés, hogy Kölcsey Jolán halála vezetett az újabb házasságkötéshez; a cikk értelmében ezt csakis válásuk előzhette meg.

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Lajos
1823 - 1869
Kölcsey Jolán
1834 -

Komlósy Szeréna
1858 - >1908
Komlósy Ilona
1859 -
Komlósy Erzsébet
1862 - 1896
Komlósy Béla-Károly
1853 - 1926
Soldos Piroska

Komlósy Aranka
1864 -
Komlósy Rozália Emma
1865 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.