A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy(Hopfer) AdolfJ002
foglalkozás : jogász, adóhivatali tiszt       lakóhely: Nagyszombat, Bécs, Zalaegerszeg
született :1843.02.11 meghalt :1909.04.20 Zalaegerszeg
ág :J - ruszt-nezsideri töredék nemzedékszám :1
Házasság :
Oszvald Anna

Gyermekek :
Irma-Mária

Egy  felvidéki szász kereskedőcsalád nyolcadik gyermeke, aki 1868-ban, 25 éves korában Nagyszomat város díjnokaként  német családneve(Hopfer) mintegy tükörfordításásaként  BM-6696-68. sz. engedéllyel  vette fel  Komlósi  nevet, melyet azonban ténylegesen Komlóssyként használt.(Hopfer Adolf, Nagyszombat-városi dijnok vezetéknevének „Komlósi“-ra kért átváltoztatása í. é. mart. 23-án 6696. sz. a. kelt belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.[ Pesti Napló 1868-04-01])

1897-ben  feleségével Puskás Mária kereszszülei; bécsi hivatalnok.
Nagyszombaton született, 1843. febr. 11-én Hopfer György Adolf néven keresztelték - szülei 10 közül  8-ik gyermekeként.
Apja Hopfer György János, akit egyes okmányokban dohányjövedéki tisztviselőnek, másokban dohánykereskedőnek írják, aki 1798 körül született, 1878. dec. 29-én a nagyszombati kórházban halt meg. Anyja Götz (Göcz, Gecz) Magdolna, akit 1808. márc.4-én kereszteltek a somorjai ev. templomban.
Jogot végzett.
1868-ban "Komlósy Adolf a magyar királyi pénzügyminister által adóhivatali tisztté neveztetett ki." [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1868-09-11 ] , 1872-ben ellenőrré nevezik ki. 1897-ben bécsi magánhivatalnokként  ő és felesége a kereszszülei  lánya és Puskás Kálmán  Mária  nevű gyermekének.


1900-ban a honvédség tartalékos hadnagyává nevezik ki. 1906. évi december hó 31-ével a szolgálati kötelezettség teljesítése után, tiszti rendfokozata megtartása nélkül, saját kérelmére a honvédség kötelékéből elbocsátják.

1877-ben Nagyszombaton dohányjövedéki tisztviselő. 1889-ben Pozonyi lakosként nyújt be pályázatot az akadémiához

a Sztrokay-jutalomra (a szeszes italokkal való visszaélés befolyása a bűntettek szaporodó számára).  1902-ben Bécsben viselt hivatalt; egy 1903-ban hozzá írott levelezőlap szerint  Hardtgasse 16sz. alatt lakott. 

Élete végén valószínűleg lánya családjánál, Zalaegerszegen élt.
Halálhírét a ZALAMEGYE c. lap 1909-04-25-i száma közli: "Gyászhír. Komlóssy Adolf e hó 20-án 67 éves korában Zalaegerszegen meghalt. A megboldogultban Puskás Kálmán kir. mérnök apósát gyászolja." 
 
BUDAPESTI KÖZLÖNY 1876-06-14:
 "Poppy Ferencz nagy-szombati lakos javára Komlosy Adolf ellen 200 frt tőke és jár. erejéig N.-Szombatban f. é. márcz. 3-án foganatosított végrehajtás alkalmával összesen 489 frtra becsült szobabeli bútorok le- és Ochaba János részére pedig felül foglaltattak.
Felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt tárgyak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvényesithetni vélnek, hogy igénykereseteiket 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig habár külön értesítést nem vettek is, alól- irt végrehajtónál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár fölöslegére fognak utasitatni.
Kelt Nagy-Szombatban, 1876. évi jun. hó 6.
Buday Károly, kir. végrehajtó. "

Családfa részlet nézete :
Oszvald Anna
~1843 - 1920

Komlóssy Irma-Mária
1877 - 1970

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.