A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
szentandrási Tokody Bertalan
foglalkozás : pénzügyminiszteri osztálytanácsos       lakóhely: Nagyvárad,Lippa,Nagybecskerek, Temesvár, Budapest
született :1813 meghalt :1901.01.9 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Franciska ( 1840 - 1901 )


Apja szentandrási Tokody József, Bihar vm. táblabírája, anyja Bicking Antónia.  A   Felvidékről származó család Biharba települt ágából származik, ahol nagyapja 1821. április 13-án  Ferenc császártól nemességet és (temes)szentandrási  birtokadományt kapott.

Bertalan pénzügyminisztériumi hivatalnok,a  III.osztályú vaskorona rend lovagja.

Franciska (H005) férje.
Gyermekeik:T. Ödön plébános, az ikerként született Árpád (+1882) és  Izabella, valamint Irma,Géza,Franciska és Róza. Gyermekkorban további négy gyermekük meghalt, közülük név szerint  csak egy Bertalant ismerünk.

1842-ben a "Nagyváradi koldusápoló"létrehozásának  egyik kezdeményezője.

1847-ben "a lippai kincstárbiztosi és ügyvédi megüresült állomásra Tokody Bertalant eddig nagyváradi helyettes ügyvédet," ... nevezék ki.
Itt jegyeztette be  nemesi címét, melyről szóló hivatalos feljegyzések  családi adatokat is tartalmaznak:"Tokody Bertalan lippai kincstári ügyész és fia Ödön 1847. évi jún. 11-én hirdettették ki nemességüket Temes vármegyében, Bihar vármegye bizonyítványa alapján. György kir. tanácsos három fia János, József és Imre 1821-ben szentandrási előnevet és a szentandrási részjószágra adományt nyertek I. Ferencz királytól. A család Trencsén vármegyéből származik, honnan 1746. febr. 3-án nyert nemesi bizonyítványt. Jenő nyug. plébános Temesvárott lakik."
1856-ban a temesvári kincstári igazgatóságnál gyakornokból pénzügyi tanácsnoknak, 1864-ben pénzügyi főtanácsosnak nevezik ki.
1870-ben .."T o k o d y B e r t a l a n pénzügyi főtanácsost, a pesti kincstári jogügyi igazgatósághoz aligazgatóvá, ministeri osztály-tanácsosi czimmel és ranggal  kinevezem, Kelt B u d á n , 1870. évi marczius hó 25. Ferencz József, s. k."
1873-ban a pénzügyminisztérium jogügyi igazgatóságán osztálytanácsos.
1879-ben nyugdíjba vonul.  " Tokody Bertalan pénzügy- ministeri osztálytanácsos és kincstári jog- íigyigazgatósági előadónak, saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából — 40 évet meghaladó hü, buzgó, és jeles szolgálatai elismeréséül — a III-ad osztályú vaskorona-rendet díjmentesen adományozom. Kelt Scbönbrunnban, 1879. évi október hó 9-én. Ferencz József, s. k."

Ismert budapesti lakcímei: 1890-ben VIII,Stáczió-u. 1.; 1899-ben VIII.Népszínház u 23. 1894-ben, IV, Havas utcza 3.; 1903-ban VIII, Kender-u. 10.

Halála után  felesége 1620 Korona özvegyi járadékot, önellátásra képtelen Franciska lánya kegydíjat kapott:

"Tokody Bertalan, kincstári jogügy igazgatósági aligazgató, ministeri osztálytanácsos Francziska nevű szülőtlen nagykorú árvájának, tekintettel vagyontalanságára, beteges állapotából származó munka- és keresetképtelenségére, valamint atyjának 40 évet meghaladó hű, buzgó és jeles szolgálata alatt szerzett, legfelsőbb helyen is méltatott kiváló érdemeire, három év tartamára, esetleg korábban bekövetkező másnemű ellátásáig évi 240korona kegydij engedélyeztetett."


Fennmaradt 1892. november 27-én - röviddel Irma lányuk halála után - írt  mintegy 4 oldal terjedelmű sajátkezű végrendelete, melyet "szentandrási Tokody Bertalan nyugdíjas, m. kir. p.ü. miniszteri osztályban a pénz s kincstári jogügyi igazgatóság előbb aligazgatója, később I. előadója és főnökhelyettese, a vaskorona rend lovagja" -ként ír alá.

Végrendelete nem szokványos, küzdelmes közös életük sok részletének leírásával indirekt indoklását adja annak, hogy "csakis ingóságokból álló hagyatékomat feleségemmel együtt 52 ében felüli házas életünk ideje alatt kölcsönösen és együtt szerezvén, ezen egész hagyatékomat egyedül és kizárólag szeretett kedves feleségemnek született Ns. Komlóssy Franciska úrhölgynek olymódon és határozott kijelentéssel hagyományozom, hogy eltakarításom után egész hagyatékom eme végrendelet kihirdetésére illetékes tekintetes királyi polgári törvényszék tekintve ennek megbízottja által egyedüli általános örökösömül kirendelt nevezett törvényes örökösöm, feleségem birtokába és jogos tulajdonába minden felelőség és támadás terhe nélkül tényleg át adassék és neki természetben átbocsájtassék - és senki, még gyermekeim se legyenek jogosítva kedves feleségemet mint általános örökösömet ezen hagyatékomnak, mint az ő jogos tulajdonának élvezetében meg háborítani, avagy őt ezért perrel megtámadni."

 Leírja, hogy 1847. áprilisában Lippára (Arad vm.), 1851. szeptemberében Nagybecskerekre (Torontál vm.), 1854. áprilisában Temesvárra, 1869. áprilisában pedig Pestre helyezték át. A sokszori költözés során a magas szállítási költség miatt bútoraikat el kellett adniuk, és újakat kellett vásárolniuk. Az 1848/49-es forradalmi időszak zavargásai miatt családját Váradra menekítette, és lippai hivatali szobája lezárt tárolójában lévő ládákban lévő ingóságai a 1848. novemberi lippai csata, és a decemberi oláh népfelkelés során eltűntek. Ödön fia 15 éven át tartó, és Árpád fia 6 éven át tartó bécsi taníttatása  is igen költséges volt; Árpád fia később katonatisztként óriási adósságokba keveredett, melyet - mintegy 2300 Ft-ot - neki kellett megfizetnie. Az adósság rendezése elvitte felesége korábban gyűjtött "szimla [kb.3.5 g] és dupla körmöczi aranyait" ( mintegy 50db-ot) is.
Rendelkezik arra az esetre is, ha felesége ő előtte halna meg; ingóságait kiházasítást nem kapott lányaira hagyja: .” ...ez esetben hagyatékomat két egyenlő részben két leányomnak , név szerint Franciskának férjezve volt Rend Domokosnénak és Róza hajadon leányomnak oly formán rendelem ki adatni, mint azt fennt a 2-dik pontban a feleségemre nézve el rendeltem.”(azaz a jogi megtámadás lehetőségének a kizárásával)
Újpécsen plébános Ödön fiára magyar latin és német nyelvű művekből álló kis könyvtárát, valamint nagyatyjáról Tokody György kir. tanácsos és a nagyváradi kis iskolai kerület volt főigazgatójáról és atyjáról rá maradt jogtudományi kéziratokat hagyja.
Géza fiát az örökségből kizárja: „Géza fiamat nem tartom érdemesnek arra, hogy őt vagyonom bármely részében is részesítsem. Figyelembe véve ugyanis azt, hogy meglévő vagyonomat magam szereztem az érvényben lévő törvényeink ...szerint pedig a végrendelkező ilyen esetekben szerzeményéről szabadon és oly korlátlanul rendelkezik, hogy abból hálátlan és szülői iránt minden cselekvényében és viselkedésében tiszteletlenséget sulyos és jelentős bántalmazást és méltatlanságot meg megvetést tanusító gyermekét egészen kzárni teljes szabadságában áll...ennél fogva az ő kizárását tartalmazó végintézkedésem törvényesen indokoltnak tűnik fel, és én azt jogutódaira is kiterjesztem,”
 

Családfa részlet nézete :
Tokody Bertalan
1813 - 1901
Komlóssy Franciska
1819 - 1902


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.