A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
nagybányai Horthy Gyula
foglalkozás : főszolgabíró, földbirtokos       lakóhely: Tiszaszalka, Beregszász
született :1828.09.27 Szöllősvégardó meghalt :1893.09.06 Tiszaszalka
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Ilona/Helén

Horthy Sándor és Guthy Anna fia.

1844-ben a máramarosszigeti kollégium első éves bölcsészeti hallgatója. 

Bereg megye tiszaháti(1867-től) majd a mezőkaszonyi járásának főszolgabírója(1871-75),1879-87 között szolgabíró, 1888-tól ismét főszolgabíró.Tiszaszalkai  földbirtokos,1848-ban az ugocsai nemzetőrség tagja, 1848/49-es honvéd főhadnagy,1850-ben elfogták, és kényszersorozással az osztrák hadseregbe került, ahonnan 1852-ben szerelték le. 1861-ben a tiszaháti járás alszolgabírája, a kiegyezés után főszolgabíró, törvényhatósági és városi bizottsági tag, ev. ref. egyház,megyei tanácsbíró, a Bereg megyei Ármentesítő Társulat alelnöke.(1880). 1860-ban a beregszászi gyámolda (árvaház) javára 50 frt-ot adományoz. Tagja a Bereg megyei Honvédegyletnek.

1887-ben  az országos parlamenti választáson  a Szabadelvű Párt tiszaháti  kerületi képviselőjelöltje, a választáson a Függetlehségi Párt jelöltjável szemben alulmaradt.

1890-ben főszolgabírói posztjáról lemondott, nyugalomba vonult.


 Beregszászban halt meg, de a  tiszaszalkai családi sírkertben temették. Haláláról a korabeli sajtó így ír:

"— (Nagy idők tanui.) Beregszászon e hó 6-án ismét a szabadságharcnak egy katonája hunyt el: nagybányai Horthy Gyula, 48—49-diki honvéd- főhadnagy. Az elhunytnak tevékeny, szerepe volt a közéletben.. Régebben mint főszolgabíró szolgálta a vármegyét, újabban ev. ref. egyházmegyei tanács- bíró, törvényhatósági és városi bizottsági tag, a beregszászi hitelintézet és a beregmegyei központi takarékpénztár igazgató tanácsosa, a beregmegyei gazdasági egyesület alelnöke volt. Élete 66. évében hosszas szenvedés után halt meg. —" [BUDAPESTI HIRLAP 1893-09-10]

Halála után rendelkezése szerint a Bereg vármegyei árvaszéket jelentős adományban részesítette: "Nyilatkozat.
Hogy a »Fonciére pesti biztositó intézet« a néhai Horthy Gyula halálesetére biztosított, 10,000 — Tízezer o. é. forintot Beregvármegye árvaszékéhez, a beterjesztett okmányok vétele után azonnal minden hiánynélkül kifizette: ezennel igazoltatik; nevezett intézetet ezen gyors és humánus eljárásáért a nagy közönségnek figyelmébe ajánljuk.
Beregszász, 1893. decz. 6-án.Füzesséry Péter, árvaszéki elnök." 
[ BEREG 1893-12-10]

Tagja volt  az 1871-ben alakult beregszászi „Világosság" szabadkőműves páholynak.

Tiszaszalkai birtokán 1893-ban 1/5. 87880/92. sz engedéllyel  két állomással rendelkező  1,36 km hosszúságú magán-távbeszélő vonalat létesített.
Unokatestvére volt Horthy István, a későbbi kormányzó, Horthy Miklós apja.

Családfa részlet nézete :
Horthy Gyula
1828 - 1893
Komlósy Ilona/Helén
1836 - 1881


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.