A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Környei János
foglalkozás : kir. tanácsos, tanfelügyelő       lakóhely: Arad, Székesfehérvár, Budapest
született :1831.11.14 Murapetrócz meghalt :1870.04.19 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Mária

Szegény Vas megyei családból származik, iskolai tanulmányait a katolikus egyház ösztöndíjpolitikájának köszönheti.A gimnáziumot Kőszegen, a bölcseleti osztályokat Szombathelyen végezte. 1848-49-ben mint honvéd-tüzér részt vett a szabadságharcban, Világos után bujdosott és falusi tanító volt Győrmegyében. Később, sanyarú viszonyok között bár, folytatta tanulmányait; 1850-ben a jogi, majd az orvosi pályán próbált jövőt alapítani; azonban, ezt félbehagyta s az irodalommal foglalkozott. A Budapesti Viszhangnak volt harmadfél hónapig, majd a Magyar Néplapnak lett segédszerkesztője; közben a M. Sajtónál is nyert alkalmazást. 1857-től 1861-ig Székesfehérvárott volt gimnáziumi tanár. 1861-ben ugyanott városi kaszinó jegyzőjévé választották. 1862. szept. 3. átvette az aradi Alföld politikai Lap szerkesztését, melyet 1867. szept. 29-ig szerkesztett. Ekkor a vallás és közoktatási miniszterumhoz forgalmazóvá neveztetett ki s 1868. febr. 8-tól 1870. ápr. 14-ig a Néptanítók Lapját szerkesztette. 1869-ben Esztergom, Komárom és Győr megyék kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki; azonban a sok munka aláásta egészségét és 1870. ápr. 19. meghalt Budán 38. évében.
Igen kiterjedt irodalmi munkássága ismert, több pedagógiai tárgyú, főleg oktatási  és népnűvelési célú könyver írt. 1868-ban írt új szemléletű nyelvtani segédkönyvének előszavában így ír: „Általánosságban szólva, a nemzeti nyelv tanításánál eddig több gondot fordítottunk a nyelvtanra, mint a nyelvre, többet a szabályokra, mint a nyelv élő alkalmazására. S nézetem szerint ebben rejlett e tárgy iskolai tanításának legnagyobb gyarlósága.”

BUDAPESTI KÖZLÖNY 1870. ápr.21.:"a korán elhunyt KÖRNYEI JÁNOST ma temetik A családja által kiadott gyászjelentés igy hangzik Környei Jánosné született Komlósy Mária saját ugyszinte gyermekei Mariska s Berta anyósa Komlósy Zsófi és sógornéja Szakady Adolfné mélyen szomorodott szívvel jelentik szeretett férjének illetőleg felejthetlen édes atyjuk veje és sógornak Környei Környei János kir tanácsos Esztergom Komárom Győrvármegyei tanfelügyelőnek f évi április hó 19 én hosszas és kínos szenvedés után reggeli 6 órakor életének 38 ik* évében történt gyászos kimultát A A boldogultnak hült tetemei folyó hó 21 én délután 5 5 órakor fognak a vízivárosi sirkertbe örök nyugalomra tétetni Budán april 19 én 1870 Lakása Víziváros főutcza 51 szám."

Jelentősebb művei:

Tanügyi reformok. Pest, 1861;
A gymnasium és reáltanoda. Pest, 1861;
A tanító az iskolában.Rövid útmutató arra, miként lehet a népiskolában jó fegyelmet tartani s helyesen oktatni.Tanítók és tanítójelöltek számára. Pest, 1870.
A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata.
A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házi könyv műveltebb nők és leányok számára. PestKÖRNYEI János
Mikor lesz vége a világnak? Népszerű előadása azon viszonyoknak....Wodianer F.Pest, 1857
Egyetemes földirati tankönyv.
Gyakorlati közönséges irálytan (Pest, 1863);
A népiskolai törvény (Pest, 1870).
Magyarország története, küíönös tekintettel a műveltség kifejlésére és a népéletre. Pest, 1863
 
*A jelzett életkor ellentmond életrajzaiban általánosan megadott 1831. nov 14-i és más forrás szerint 1830. dec. 13-i születési dátumának.
Családfa részlet nézete :
Környei János
1831 - 1870
Komlóssy Mária
~1840 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.