A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy MiklósX227
foglalkozás : plébános       lakóhely: Budapest, Beaver Falls, Pittsburg
született :1885.12.21 Kocs meghalt :1940.04.20 Pittsburg
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1

Egyike a Kocs vidékén a XIX. sz-ban élő Komlósiaknak.  Apja Komlósi József gazda, anyja Kerndorfer Erzsébet.

Gimnáziumi tanulmányait 1898-ban a tatai Piarista Gimnáziumban kezdi,  1905-ben végzősaz esztergomi Szent Benedek gimnáziumban, gimnáziumi tanulmányai alatt nevét  mindig Komlósinak írják.

ESZTERGOM XV. évfolyam 1910    1910. február 27. :   " Papszentelés. A nagyböjti időben leginkább érezhető paphiány, amint már emiitettük, arra indította a hercegprímást, hogy megengedje, miszerint az esztergomi papnevelde negyedéves hittanhallgatói közül a nyolc legidősebb pappá szenteltessék. Dr. Rajner Lajos püspök ennek-folytán e hó 19-én az alszerpapságot, 20-án pedig a szerpapságot adta fel a kijelölt ifjaknak, végre a mult csütörtökön a bazilika főoltáránál áldozópapokká szentelte őket. A felszenteltek névsora a következő: Czapalay István, Kelemen Mátyás, Kianicska Gáspár, Komlósy Miklós, Mucha ….Komlósy Miklós Köhidgyarmatra küldettek segédlelkészi minőségben... "

Magyarországi papi pályája:1910. II. 21: Esztergomban  pappá szentelik; káplán Kőhídgyarmaton. 1911: hittanár Bpen, 1913: Bp-Tabánban hitoktató,és 1915-ben rövid ideig közgyám, mely funkciójáról Terézvárosba történt áthelyezése miatt lemondott. 1914: Bp-vizivárosi segédlelkész, 1915: Bp-Terézvárosban káplán, 1916-ban Tabánban segédlelkész , 1917-18-ban egy VII. kerületi tanítóképző iskolában hitoktató,  1922-23 -ban terézvárosi segédlelkész.

ESZTERGOM XX. évfolyam 1915    1915. augusztus 1.:   " Főegyházmegyei hirek. Segédlelkészi minőségben áthelyeztettek: , — Komlóssy Miklós Bpest-Tabánból Bpest-Terézvárosba. "
         Ebben az időben és ebben a lapban több irodalmi tárca is megjelent Komlósy Miklós aláírással...


  1916-ban egyik tisztségviselője a Katolikus Hittanárok és Hitoktatók Országos Egyesületének, 1917-ben pénztáros.. Az 1818-as forradalmi hangulatban az alsó-papság érdekvédelmi szervezeteként Budapesten alakult Papi Tanács intézőbizottságának tagja.

1919-ben a Tanácsköztársaság alatt körözést adtak ki ellene, templomát a Lenin-fiúk megtámadták: „Amikor már remélni lehetett, hogy sikerül átmenteni az Egyház ügyét kerületünkben a nagy kataklizmából, jött a végzetes március 21-e. Egy csapásra minden érték, minden eredmény elpusztult. Pápay Ferenc prépost.-plébánost, aki már a Károlyi-forradalom alatt is szószéken és gyűléseken bátran, határozottan és erélyesen lépett fel az Egyház és a haza érdekében és akinek irányítása mellett oly nagy sikert ért el a fiatal egyházközségi mozgalom, március 29-én elhurcolják a terrorfiúk és rabságba vetik. Komlóssy Miklós segédlelkésznek menekülnie kell, mert halálra keresik. Az egyházközség irattárát elpusztítják és kő kövön nem marad vandál munkájuk után." [Szent Teréz Egyházközség]

1922-ben megkísérel politikai pályára lépni, a zirci kerületben egy keresztényszocialista alapon álló, ellenzéki, kispolgári keresztény frakció jelöltjeként kíván képviselőjelölt lenni, de Csernoch János prímás megtiltotta az indulását.
Az 1921-22-es tanévben 50 korona adománnyal támogatja az esztergomi szent István gimnázium "Katholikus Deákasztal" nevű diákélelmezési alapítványát.
A korszellemhez alkalmazkodva megpróbál a gazdasági életbe is beilleszkedni, 1921-ben az Arany D. és Fia Likőr, Rum és Konyak Részvénytársaság egyik igazgatósági tagja.
1924-ben kivándorolt, az amerikai magyarok lelki gondozója lett, még ez évben a californiai Beaver Falls-ban (Pa.) magyar hitközséget szervezett (Szent László egyházközség).  Búcsúzására az egyházi  sajtó is felhívja a figyelmet: " Dr. Komlóssy Miklóst, a terézvárosi plébánia közszeretetben álló káplánját az esztergomi főszentszék egyik amerikai egyházközség meghívására Amerikába rendelte ki. A népszerű káplán vasárnap, március 16-án délelőtt 10 órakor mondja el a templomban búcsúbeszédjét, melyre a hívek figyelmét ezúton is felhívjuk." [SZÓZAT 1924-03-05]
1930-ban amerikai magyar hívek egy csoportját vezetve hazalátogat: "Szent Imre-ünnepségek. Vasárnap mintegy ötven főnyi amerikai magyar érkezett Budapestre, hogy három hónapos itteni tartózkodásuk alatt résztvegyenek a Szent Imre ünnepségeken. Az üdvözlésre az amerikai magyarok nevében dr. Komlóssy Miklós beaverfallsi plébános válaszolt, elmondván, hogy búcsújárókként jöttek Pennsylvaniából, 8000 kilométer távolságból, hogy résztvehessenek a magyar Szent Imre ünnepségeken és megláthassák az ó-hazát, amelytől lélekben sohasem tudnak elszakadni. " [PESTI HIRLAP 1930-07-01]
1934-1940.: a Pasadenabeli Pittsburgh Szt. Anna-templomának plébánosa.

Haláláról a magyarországi sajtó is beszámol:

"Meghalt Dr. Komlóssy Miklós ' pittsburghi plébános
Amerika magyar papságának egyik rokonszenves tagja, dr. Komlóssy Miklós pittsburghi plébános április 20-án meghalt. Nagy munkásságot fejtett ki a tengerentúli magyarság egyházi és egyesületi élete körül s kiválóságát bizonyítja az a nagy részvét, amely temetése alkalmával megnyilvánult. A temetési szertartást a püspök végezte sok magyar pap részvételével. Dr. Komlóssy Miklós valamikor az esztergomi egyházmegye papja volt és Budapesten, a Terézvárosban káplánkodott. Vele kevesebb lett a magyar fajtájához ragaszkodó és a kint élő magyarságért áldozatot hozó szívós, kemény magyar lelkipásztorok száma."
[MAGYARSÁG 1940-05-18] 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Miklós
1885 - 1940

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.