Komlossy (Komlosy) family website
occupations
click an occupation!
adóhivatali tiszt adószedő adótanácsadó agrobotanikus al- majd főmolnár alispán aljegyző alpolgármester alszolgabíró amatőr festőművész anyakönyvvezető asztalos asztalossegéd avh tiszt banktisztviselő barlangi mentő bauxitkutató belsőépítész birtokos birtokos nemes bm tanácsos borkereskedő bányaírnok bérautós béres bíró bírósági gyakornok bírósági írnok bölcseleti hallgató bölcsész cipész családorvos csizmadia cukrász cégvezető dohánygyári munkás drámaíró díszlettervező edző egy. adjunktus egyetemi tanár egészségügyi dolgozó egészségügyi nővér előadó erdész erdőgazdasági dolgozó erdőmérnök esküdt esztergályos ezereskapitány faipari mérnök familiáris fejedelmi küldött festőművész fodrász fogorvos futballista főesperes főisk. docens főjegyző főkönyvelő főpénztáros főraktárnok főszolgabíró főszámvevő földbirtokos földművelő földműves gazdasági vezető gazdatiszt gazdálkodó geológus gyári munkás gyárigazgató gyógyszerész géplakatos gépész gépészmérnök görög katolikus lelkész görög katolikus pap görögkatolikus pap görögkatolikus parókus h. alispán haditengerész hajózási hivatalnok hajóépítő harangöntő harmincados havasalföldi vajda hentes hercegi tiszttartó hitoktató hivatalnok hivatalszolga hivatalvezető homo regius honv. tiszthelyettes honvéd honvéd hadnagy huszár ezredes huszártiszt (kapitány) házmester igazgató igazgató tanító informatikus ingatlanközvetítő iparos irodalomtörténész irodatiszt iskolagondnok iskolaigazgató jegyző jogász járásbíró jószágigazgató kamarás kancellária jegyző kanonok kapitány kardalos katona katonai számvevőtiszt katonatiszt kereskedelmi kamarai hivatalnok kereskedelmi menedzser kereskedő kereskedősegéd kertészmérnök kineziológus kir. kancelláriai jegyző kirakatrendező dekoratőr királyi ember királyi jegyző királyi táblabíró kisbirtokos kohómérnök kolhoztag kovács kovácsmester kozmetikus kutató kántor kántortanító kárpitos kávéfőző képviselő képzőművész kórházi nővér könnyűipari üzemmérnök könyvelő könyvkereskedő könyvterjesztő könyvtáros körjegyző körzeti orvos közgazdasági informatikus közgazdász közgyám közigazgatási tisztviselő közlekedésmérnök köztisztviselő kúriai jegyző l földműves lakatos lakatosmester lapszerkesztő lelkész levéltári tisztviselő magánhivatalnok malommunkás matematika tanár matematikus megyei főjegyző mesterember miniszter minisztériumi osztálytanácsos minisztériumi tisztviselő molnár mozdonyvezető mozigépész munkácsi udvarbíró munkás mÁv altiszt mÁv főfelügyelő mÁv hivatalnok mÁv munkás mÁv segédtiszt mÁv tisztviselő másodalispán mázoló mérnök méréstechnikus műszaki rajzoló műszaki segédtiszt műszaki tisztviselő műszerész nagyprépost napszámos nemzetőr őrnagy nyelvtanár nyelvész nyomdavezető nyomdász operaénekes országgyűlési képviselő országgyűlési követ országgyűlési írnok orvos orvostanhallgató ovónő pap papneveldei aligazgató plébános polgármester polgármester-helyettes politikus postai alkalmazott postamester postatisztviselő postatulajdonos professzor pék pénztárnok pénzügyi biztos pénzügyi gondnok pénzügyi tanácsadó pénzügyi tisztviselő raktárvezető ref. lelkész ref. pap ref.lelkész református pap rendőr rendőrfelügyelő rendőrtiszt repülős altiszt restaurátor revizor segédjegyző segédlektor segédpap statikus mérnök szabó szabómester szakács szakácsnő szakíró szerzetes szolgabíró szolgabírói hivatalsegéd számgyakornok számtiszt színházi könyvtárnok színházigazgató színigazgató színművésznő színész színésznő szűcs szűcsmester szűrszabó tanfelügyelő tanuló tanácsnok tanár tanárnő tanító tanítónő technikus telekkönyvvezető teológus testőr tiszttartó tisztviselő trombitaművész táblabíró távirdatiszt téglagyáros történész törvényszéki bíró törvényszéki ülnök tüzér ujságíró uradalmi kocsis uradalmi számtartó uradalmi tiszttartó varrónő vasutas vasúti alkalmazott vasúti hivatalnok vasúti irodavezető vasúti pályaőr vasúti tiszt vasúti tisztviselő vasúti őr vegyeskereskedő vegyész vegyészmérnök vendéglátóipari dolgozó vendéglős videografikus villamosmérnök villanygyári munkás villanyszerelő vállalati igazgató vállalkozó váltókezelő vámhivatali számvevő vámhivatalnok vármegyei esküdt városi főkapitány városi rendőrkapitány városi tanácsnok városi tanácsos védőnő vízépítő mérnök zenetanár zongoraművész/tanár zongoratanár zongoratanárnő zsellér ács államrendőrségi segédtiszt állatorvos állomásfőnök ápolónő éjjeliőr énektanár építész építészmérnök építőanyag kereskedő építőmérnök írnok író órásmester önk. honvéd hadnagy üdülővezető ügyvéd ügyész üzemgazdász üzemmérnök
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.