A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy TamásA087
foglalkozás : kamarás       lakóhely: Léka , Sárvár
született :~1495 meghalt :1564--1570
apa : Komlósy András
ág :A - ősfa nemzedékszám :7
Házasság :
NN NN
Ember Katalin

 Nádasdy bizalmi embere főkamarása volt. Szoros viszonyukra jellemző a sok fennmaradt levélváltásuk, sőt a nádor és felesége személyes levelezése is többször említi. A Nádasdy levéltárban fennmaradt levelek közül az első, mely őt kamarásnak(komornyiknak) nevezi 1553. dec. 15-i keltezésű; kétkorábbi,  1552-i keltezésú levél  a címzetben nem említ.tisztséget .

Második házasságának időpontjáról közvetett infornációt ad Nádasdy Tamás nádor feleségéhez, Kanizsai Dorottyához 1560.dec.22-én írt levele:"Az Komlóssy menyegzője tetszik nekem...". Ezt a házasságot bizonyítja az alant* bemutatott , Komlóssy Tamáshoz címzett levél is. Nádasdy levele talán még a tervezett házasság idején íródhatott, de de Udvardy levele már egyértelműen a  röviddel korábban megkötött házasságra utal.
Felesége Ember Katalin , aki a házasságba az Ember család cenki birtokát vitte.
Kiscenk (Dávidcenk) község 1543-ban martonfalvi Ember Demeter birtokában volt. Ennek leánya, Katalin, előbb Czakó György, majd ennek halála után Komlóssy Tamás felesége lett s így 1554–56 közt Czakót, 1564-ben Komlósyt említik földesúr gyanánt. A dávidcenki birtokra  az Ember család leszármazottainak elhaltával 1570 körül azonban özvegy Nádasdyné szerez adományt - így ekkor Ember Katalin nem él, és  feltételezhetően Tamás sem.
1564. szept. 13.-án írja Nádasdy özvegyének, hogy „oly igen beteg vagyok, hogy csak az Úristennek markába vagyok; azt vélem, hogy az kő indot (indult) rajtam“, kéri tehát az özvegy nádornét, hogy küldjön neki valami ez ellen való orvosságot.
Ugyanakkor egy levél 1557-ben fiát, Boldizsárt kiskamaszként említi, tehát Tamásnak volt egy korábbi házassága.(Ezt közvetetten is megerősíti Nádasdy levele -lásd házastársak: N.N. A Komlósi Mária(B007) féle   "Temetési pompa"  szerint azonban :"Komlósi Thamás, ki a méltóságos Groff Nádasdi Komornyikja volt,. De megholt, s magva szakatt." - Tehát Boldizsár nem érte meg a felnőtt kort.

Vadászati ritkaság érdekes az a fehér vidrabőr, melyet Komlóssy Tamás tartogatott, és melyről Nádasdy 1560. február 6-án így emlékezik meg: „vagyon ott nálad . . . egy fehér vidrabőrünk . . . szépen tartsad, és ne tartsad künn, hanem ládába, hogy az moly meg ne bántsa, mert császárnak akarjuk adni.“ [URÁNIA 1908/9. szám]


Fennmaradt egy sárvári leltár, melyet 1560.jun. 9-én melyet Nádasdi megbízásából készített.

*Kívül : Egregio domino Thomae Komlossy s. et mag. domini Thomae de N adasd Regni Ungariae Palatini etc. thavernico etc. domino et fratri observandissimo.
Szolgálatomnak utánna magam ajánlását irom kegyelmednek mint Uramnak és atyámfiának. Megszolgálom kegyelmednek, hogy kgld ir énnekem az mi kegyelmes urunk, aszonyunk és kis urunk felől. Az kegyelmes Ur Isten aszonyunk ő nagyságát gyógyicsa meg és éltesse az sok szegein keresztyénnek szerencséjére. Továbá az jó híreket is megszolgálom kgdnek, kin nagy hála legyen az örök mindenható Istennek, hogy az szegein keresztyénekre is szemeit forditotta, nem nézte az keresztyéneknek bűnös voltokat, rejájok tekintett irgalmas szemeivel, kinek könyörögjünk, hogy ennek utánna is, hogy ne nézze bűnös voltunkat, hanem tekincsen rejánk, elégeggyék meg immár az sok szegeijn keresztyéneknek vérek hullásán, és agyon diadalmat, roncsa meg az gonosz eretnek pogányokat. Amen.
Az Ur Isten tarcsa meg kegyelmedet nagy sok esztendeig mind az én ismeretlen aszonyommal egyetemben jó egésségben. Viennae, 25. Augusti Anno 1561. Az kegyelmed szolgája és attyafia Wdwardy György.


A levél írója  Udvardy György Tamáshoz hasonlóan szintén Nádasdy familiárisa; a levélből is kitűnően rendszeres kapcsolatban vannak egymással, de 1561 augusztusában még személyesen nem találkozott Tamás  (új) feleségével.

Családfa részlet nézete :
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Tamás
~1421 - 1488
Komlósy András
~1460 - >1520
Komlóssy Tamás
~1495 - 1564--1570
NN NN
~1520 - 1560

Ember Katalin
~1520 - ~1570


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.