A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
A beregi Komlóssy család eredete

Egy-egy nemzetség eredetét felülről lefelé kutatjuk. Ekkor szükségszerűen eljutunk egy olyan személyhez, akitől kezdve a leszármazók ugyan ismertek, az ő származása azonban bizonytalan. Ő a nemzetség  ős-atyja.

A Komlóssy nemzetség ősatyja egy bizonyos Tatamér, aki a 13. sz. közepén születhetett, és1330-34 között a tatárjárás alatt elnéptelenedett Borsava (később Bereg) vármegye területén  - legvalószínűbben betelepítő nemzetségi vezetőként  kenézjogon - I.Károly királytól birtokot kapott.
 A Magyar nemzetségi zsebkönyv [Szerk.: Pettkó Béla-Reiszig Ede. Budapest, 1905˙] írja a Komlóssy családról:
„Régi beregmegyei család, melynek eredetét homály fedi, de valószínű, hogy az Ilosvay.Kisfalusy, Bilkey, Lipcsey és Gorzó családokkal közös törzsből ered, mely mellett szól az a körülmény, hogy első ismert ősük Komlósy Torpa Mihály birtoka a XIV. században körülbelül akkora volt, mint a szomszédos ilosvai, az ezzel határos bilkei s az e mellett fekvő dolhai uradalom, vagyis, hogy Komlósy Torpa Mihály is Oláh Tatamér fia volt.”
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, I-XII. [Pest, 1857-1868.] írja:
„Komlóssy család. (Komlósi.) Egyike a legrégiebb nemes családoknak. Mint e munka folyamában már az Ilosvay családnál említetett, ezzel, valamint a Bilkey, G orzó, Dolhay, Lipcsey nemes családokkal egy törzsből eredeztetik; és ezekkel közös czimerrel is él. A család törzséül, — mint az idézett helyén is már mondók — Tatamérius Vlachi de Ilosva tartatik, ki 1200. tájban élt. És már ettől szakadhattak külön a Komlóssy-ak és Ilosvay-ak, miután a följebb megnevezett többi család az 1260 tájban élt Bilkei Lipcsey
K a r a c ho n-tól származott le , mint oklevelek mutatják, és igy tán a nevezett Karachon fia lehetett Tatamérnak, — miről azonban adataink nincsenek.
 Bereg - Ugocsa megyében fekszik azon K o m l ó s nevű helység, melytől eme család nevét és elő-nevét vévé, és mely Bereg megyei helységet a család jelenleg is birja”
 
Tatamér eredetéről több egymásnak részben vagy egészében ellentmondó feltételezések vannak. Bár van a családot honfoglaló ősöktől eredeztető feltevés is, őseink  a legnagyobb valószínűséggel valamilyen idegen betelepítő nemzetségfők voltak. Ezek közül talán a legérdekesebb a mongol-tatár eredet mítosza, mely szerint Tatamért  Batu kán testvére: Berke fiának Ködzsu-nak a fiaként – tehát Dzsingisz-kán ükunokájaként  - eredezteti. E szerint  amikor Batu-kán nagybátyja  - Ogotej főkán  - halálhírére hirtelen felhagy IV: Béla üldözésével, és hatalmának megszilárdítása érdekében hirtelen visszatér Mongóliába, a későbbi visszatérés biztosítása érdekében egy jelentősebb csapattestet hátrahagyott. A visszatérés azonban meghiúsult; a hátrahagyott csapattest pedig a megszállt népek mozgolódása következtében felmorzsolódott. E csapattest vezetője lehetett Berke vagy Ködzsu, akinek fia Tatamér később a keresztény hitre áttérve  oláh (esetleg kun) törzseket telepített be a népességét elveszített Beregbe.   A mítosz akár igaz is lehet, hiszen  1236 és 1502 között valóban létezett, majd hamarosan eltörökösödött a Batu kán által létrehozott Arany Horda mongol nomád (kipcsák) államalakulat mely a mai Románia Kárpátokon kívüli területére is kiterjedt.  
 
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.