Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
komlósi Komlóssy LajosD009
occupation : huszár ezredes, nemzetőr őrnagy, városi tanácsnok, főjegyző       place of living: Debrecen
born :1811.03.21 Debrecen died :1883.01.16 Debrecen
father :komlósi Komlóssy Dániel mother : Konti Julianna
branch :D - debreceni ág Generation :14
Marriage :
Panker Antónia ( 1846 - 1883 )

Children :
Ilona (Helén)
Evelin
Lajos

 

1811. március 21-én született, április 11-én keresztelték. (egy korábbi 1807 júl. 6-án született  Lajos halála után)
A debreceni Református Főgimnáziumban, majd a pozsonyi és eperjesi kollégiumban tanult.
Még 13 éves debreceni diák a "poéták" osztályában, amikor előfizetéssel támogatja az „ Öröm Ünnep az az Folyó és Kötött Beszédek, mellyeket a Magyar Nyelvben magok tökéletesítésök végett az Ágostai Vallástételt követöknek Posonyi fö Oskolájokbann önkényt egyesült Ifjak 1822dik esztendöben Kis- aszszony Havának 7dik napján tartottak.” c. könyv megjelenését.
Iskolái után katonai pályára lépett, 1829-ben a 9-ik, Frimont huszárezred hadapródja, 1831-ben Pardubicében  hadnagy, 1839-ben főhadnagy, majd százados, 1845-ben második, 1846-ban első lovasmester a pardubicei huszárregimentben.[ megfelelője  kb. őrnagy ill. alezredes] . 1846-ban a 9. huszárezred lovasmestereként császári engedélyt kap a Szt. Vladimir Rend (orosz császári érdemrend) viselésére.1846-ban a „Josephinum“ nevű árvaház részére tiszttársaival együtt Komlósy Lajos kapitány 5 frt adományt jegyez. 1847-ben császári kapitányként nyugalomba vonult, valószínűleg ekkor kötött házasságot Panker Antóniával.
1848.június 19-től nemzetőr őrnagy Szabolcsban- július 5-én betegség miatt csapatától megválik,majd augusztusban az önkéntes hajdú-lovasság szervezője és július 16-tól parancsnoka ; a szabadságharc támogatására egy évi szállás illetményéről lemondott , és fizetéséből havonkint 20 p ftot ajánlott fel.[KÖZLÖNY 1848-08-01] 1848- márc. 15-én  tagja az országgyűlés Bécsbe ment országos küldöttségének.

"ő fens., a ministerelnök előterjesztésére, a nemzetörsereghez a következő kinevezéseket tette: ... Hajdúkerületbe a meghalálozott Szemere László helyébe: Komlóssy Lajost ..." [1848-08-09 Kossuth Hirlapja] . Novembertõl egy hajdúsági lovascsapat parancsnoka a bácskai, 1849 februárjától az I. majd a II. hadtestnél. A hajdú-kerületi önkéntes lovascsapat felszámolása után 1849-ben dandárparancsnok. A szolnoki, tápióbicskei és isaszegi csatában is kitüntette magát. Hat hónapi hadiszolgálat után pihenőre bocsátják, majd  június 22-től az. 5. (Radetzky) huszárezred őrnagya. A szabadságharc után rendfokozatától megfosztásra és várfogságra ítélték, azonban 8 havi vizsgálati fogság után 1850-ben amnesztiával szabadult.
1850-ben levéltárnok, városi hivatalnokként visszavonultan él. Az alkotmányos jogok 11 évigtartó felfüggesztése után 1861. jan. 21-én az újraválasztott  városi tisztikaban alkapitány, 1867-ben közigazgatási tanácsnok, tanácsbeli főjegyző.
.A kiegyezés után  őrnagyi ranggal belépett az újjászervezett honvédség I. huszárezredébe*, és részt vett a honvéd-lovasság szervezésének munkálataiban.1869-ben  a  lovassági kiképzőalakulathoz helyezik, 1871 novemberében kinevezik alezredessé, és a pesti kerületből a szegedi kerületi parancsnokság mellett rendszeresített lovas-osztály- parancsnoki állomásra helyezik át. 1875 ben  nyugalomba vonult,  melyről a FŐVÁROSI LAPOK  febr. 6-i száma így ír: "Komlóssy Lajos honvéd-alezredes nyugdíjba lépvén, ismét Debrecen lakosa lesz, ottani tisztelőinek örömére." 1875-ben   " Ö császári és Apostoli királyi Felsége Bécsben 1875. évi martius hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával Komlóssy Lajos nyugdíjazott honvéd- lovas-alezredesnek a tiszteletbeli ezredesi jelleget legkegyelmesebben díjmentesen adományozni méltóztatott." Ez évben személyesen cáfolja képviselőjelöltségéről szóló hírt : "A „Békés"| 6-ik számában felemlítve lévén, hogy engemet Bihar-vármegyében követjelöltül szándékoznak fölléptetni; kötelességemnek tartom kijelenteni hogy ez ügyről, legkisebb tudomásom sincsen, és hogy sokkal kevésbbé vagyok ismeretes az említett vármegye választó közönsége előtt, mintsem arra csak gondolni is merész lehetnék, hogy csekély egyéniségem, a fentebbire nézve, valahol csak szóba is jöhetett volna. Komlósy Lajos, alezredes."  [BÉKÉS  1875-02-14.]
A 60-as és 70-es években több cikket írt a debreceni lapokba.
A zenével való kapcsolata egész életét végigkísérte, 27 éves korában saját szerzeményei szórakoztattál a bálozókat: "Debreczenböl. Múlt január 24-kén nyíltak meg casinoi táncz-vígal- maink; ... A’ hangászat (mellynek részei illy renddel valának: a) eredeti Lengyel, Oginszky gróftól; b) egy magyar Martinovitstól; c) Gyors szekér-keringök névt.; d) uj ábránd-keringök Müller Eduardtól; e) Csalogány-keringök ez alkalomra készítve Szabó Ferencztöl; f) Lepke-keringök, Puritani daljátékból véve, hasonlag újak Komlósy Lajostól; g) „Éljen az ifiúság ‘ keringők Tormásytól. — Szünet után magyar, Boka Károlytól; mazűr T or m ásy tói; álomjáró keringők Strauss- tó l; — Lepke keringők Komlósytól és Csalogányok Szabó Ferencztöl ismételtettek " 1862-ben egy színházi hangversenyen lép fel: "Magyar nóták, Kiss Sándor ur zongora- kísérete mellett, gordonkán előadja: Komlóssy Lajos ur."
Idősebb korában aktívan részt vett a  Debreczeni Zenede létrehozásában, és haláláig annak  első igazgatója volt. Az alapító okirat szellemiségéhez híven - “...az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen és a magyar zene oktatására kiváló gond fordítassék” - elsõ lépésként maga fordította magyar nyelvre és adatta ki a növendékek és tanárok használatára "A zeneköltészet alapjai" címû  első magyar nyelvű  zenelméleti dokumentumot.
  Emlékére 2011-ben Debrecen önkormányzata Komlóssy Lajos díjat alapított: "Komlóssy Lajos-díj: a huszárezredes, mecénás, a Debreceni Zenede első igazgatója, a városi dalárda elnökéről elnevezett elismerés megalapítását a polgármesteri vezetés határozta el. A díj adható azon társulati tagnak, vagy az évadban a társulathoz tartozó munkatársnak, akinek szakmai teljesítménye túlmutat a társulati munkán, aki hozzájárul a munkásságával a város zenei életének gazdagításához, erősítve a társulat és a város kapcsolatát."[társulat itt: Debreceni Filharmonia]

Meghalt 1883. jan. 16. Debrecenben. Haláláról a Fővárosi Lapok 1883-01-18-i száma így emlékezik meg:

 

"Debrecenből Komlóssy Lajos nyug. honvédezredesnek, 72 éves korában történt elhunytát jelentik. Kiváló múlttal biró s agg korában is tevékeny hazafi volt. Tizenkilenc éves korában, midőn már a jogi tanfolyamot legjobb sikerrel elvégezte, beállt kadétnak a Miklós-huszárokhoz, s egy év múlva hadnagy, később kapitány lett. A negyvenes évek elején a Bécsben járt Miklós cár érdemjellel tüntette ki. A katonaságból 1844-ben lépett ki s nőül vette Panker Antóniát. A »Talpra magyar« idejében újra talpra állt s az önkénytes hajdu-huszárok parancsnoka lett. Különösen a szolnoki ütközetben tüntette ki magát. A fegyverletétel után őt is kereset alá fogták, de egykori ezredese: herceg Liechtenstein hadparancsnok megmentette a fogságtól. Csak a Miklós cártól kapott rendjelt vették el tőle. Visszatérve szülővárosába, Debrecenbe, ott a gőzmalom számvevője, majd városi alkapitány, később tanácsnok lett. (Atyja is a város tanácsnoka volt valaha.) A magyar kir. honvédség felállításakor harmadszor lett katona. Mint őrnagy lépett szolgálatba 1867-ben, a lovasság szervezésében munkás részt vett, majd alezredes lett s 187 6-ban ezredesi ranggal vonult nyugalomba. Tevékenységét aztán a zenedére forditá, melynek buzgó igazgatója volt mindvégig. A halál csöndesen lepte meg éjjel; ismerőseivel a megelőző este vidáman beszélgetett. Halála hírére a kaszinó és zenede gyászlobogót tűztek ki. Özvegyet, kivel 37 évi házasságban élt, két lánygyermeket (Tripolszky Lászlónét és Fényes Lajosnét), egy fiút s több unokát hagyott maga után gyászban. "

Munkái:
  Tapasztalatok és végkövetkeztetések a jövőre nézve, Walter D. H. százados után (a Ludovica Academia Közlönyében;1874.)
  Általános szabálytervezet nagyobb lovasosztagok felállítására és használására.-Colomb után ( Ludovica Acad. Közl.1874.)
  Napoleon Bonaparte Lajos herczeg titkos emlékirata. Az eredeti kiadás után ford. Debreczen, 1860-61. Három kötet. (Névtelenül.)
  Létorière őrgróf. Regény. Sue Jenő után ford. U. ott, 1863. (Névtelenül.)
  Egy halálra ítélt utolsó napja. Hugo Victor után ford. U. ott, 1878. (Névtelenül.)
  Kéziratban a családnál: Menzel Harczászata s Az 1870-71. porosz-franczia háború története.

  Több zeneművet is szerzett.

Hivatkozások:
  Honvéd 1869. 27. sz. arczk.
  Honvéd törzstisztek Albuma, Pest, 1870. 139. l. arczk.
  Petrik Könyvészete.
  Kiszlingstein Könyvészete.
  Pallas Nagy Lexikona X. 722. l.


* [ Budapesti Közlöny 1869-04-22]  Ő cs. és Apostoli kir. Felsége, f. é. april hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával a honvédkerületi parancsnokságok és a tanosztályok szervezésének foganatosítása végett legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott: ..., Komlósy Lajost ....őrnagyokká, — mindezen most nevezett egyéneket a honvéd-lovasságnál a lovas tanosztálynáli alkalmaztatásuk mellett.
[ Budapesti Közlöny 1869-09-29]   ... a lovastörzstisztek alkalmaztatását illetőleg legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a honvéd-lovas őrnagyok : ...Komlóssy Lajos ... a pesti, l...honvédkerületi parancsnoksághoz osztassanak be.

Gr. Andrásy Gyula, s. k.
 

 

Family tree detail view :
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Komlóssy Dániel
1775 - 1844
Konti Julianna
1783 - 1826
Komlóssy Lajos
1811 - 1883
Panker Antónia
~1816 - 1887

Komlóssy Ilona (Helén)
1846 - 1902
Komlóssy Evelin
1849 - 1923
Komlóssy Lajos
1853 - 1909...1923

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.