A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
köpösdi Tolvay Gyula
foglalkozás : ítélőtáblai bíró       lakóhely: Beregszász, Munkács
született :1849 meghalt :1898.07.28 Munkács
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Szeréna ( 1873-02-16 - )

Szülei: Tolvay István( máramarosi szolgabíró 1856-ban?) és nagyilosvai Ilosvay Teréz. Testvére Lajos is Komlósy lányt vett feleségül: Komlósy Erzsébetet.
Komlósy Szeréna (F022) férje,házasságkötésük: 1873. febr. 16. Mezőkaszony.
Királyi ítélőtáblai bíró Munkácson. Gyermekeik:Sarolta(1877), Gyula(~1879), Kata(1881), Andor(1883) és Jolán(1887)

1871-ben helyettes esküdt, kinevezik  járásbírósági írnokká Ilosván, 1875-ben a beregszászi kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezik ki.1882. február  4-én a beregszászi ügyészségre alügyésznek, 1884-ben pedig járásbírónak nevezik ki.


1877. május 8-i árverési hirdetmény szerint árvereztette apósa,Lajos-F013 második felesége és annak Aranka és Róza kiskorú gyermekei nevén nyilvántartott pálfalvai birtokrészt és ingatlant.. Az árvereztetés nyilván , Lajos halálával, illetve két házasságából származó gyermekei öröklésével függhet össze.
Az 1889. jun. 8. án Beregszászban alapított Általános fogyasztási szövetkezet  igazgatósági tagja.

  Az1896. évi Zárszámadás közli megállapított nyugdíját: " Tolvay Gyula Ítélőtáblai bírói czim- és jelleggel felruházott törvényszéki biró nyugdíjazás : 1896 utolsó éves javadalmazés 2500K 24 év 5hó beszámított szolg. idő megállapított nyugdíj 1700K"

 

 Halálhírét a BEREG 1898-08-07 közli: "Tolvay Gyuláné szül. komlósi Komlósy Szeréna a maga és gyermekei, valamint az összes rokonság nevében fajdalomtól megtört szívvel jelenti forrón szeretett férje köpösdi Tolvay Gyula nyug. kir. Ítélő táblai biró és Beregmegyei bizottsági tagnak, folyó évi július hó 28-án,éjjeli 10 és fél órakor munkás élete 49-ik, boldog házasságának 25-ik évében történt gyászos elhunytát. A drága halott hült tetemei julius hó 30-án délután 5 órakor fognak a helybeli ref. temetőben örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke lengjen hamvai felett! Munkács, 1898. julius 29. özv. Tolvay Gyuláné szül. Komlósy Szeréna neje. Tolvay Sarolta férj: Neviczky Miklósné, Tolvay Kata, Tolvay Andor, Tolvay Jolán gyermekei. Neviczky Miklós vője. Neviczky Gabriella, Neviczky Tibor unokái. Tolvay Amália férj: Dolinay Gézáné, Tolvay Lajos, Tolvay Imre testvérei.“ Különös, hogy a sajtóbeli gyászjelentés gyermekei között nem említi Gyulát,  holott ekkor igazoltan él. (Lásd feleségénél veje , Neviczky Miklós 1908 évi gyászjelentése:...Komlóssy Szeréna mint anyósa, ennek gyermekei Gyula,Katalin és Jolán...) 

 Halála után  Munkácson 1899, augusztus 16-án ingóságait árverésre bocsátják: "Tar János közbirtok(ossági), elnök végrehajtató javára Tolvay Gyula és t. végrehajtást szenvedettek ellen 426 forint 39 kr tőke, ennek 1896. évi deczember hó 30. napjától számítandó 5°/0 kamatai és eddig összesen 45 frt 47 kr perköltség követelés, valamint jelen árverés kibocsátásáért külön járó 1 frt 80 kr erejéig elrendelt kielégítés végrehajtás alkalmával biróilag le és felülfoglalt és 9667 frtra becsülit szobabútorok, továbbá Ilosva, Iloncza, Bród és Pólyánka községekben úrbéri jogok, aránykulcs illetményekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak." [BUDAPESTI KÖZLÖNY 1899-08-03]

 

Családfa részlet nézete :
Tolvay Gyula
1849 - 1898
Komlósy Szeréna
1858 - >1908


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.