A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy József KárolyX041
foglalkozás : tisztviselő       lakóhely: Győr
született :1814.06.14 Pozsony meghalt :1858.04.08 Győr
apa : Komlósy Lipót anya : Krabath Anna
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2

A pozsonyi Szt. Márton templomban keresztelték.
1825-ben és 1828-ban a győri 1830-ban a pozsonyi Szent Benedek Katolikus Gimnázium diákja, majd bölcseletet tanul; de műszaki érdeklődése európai tanulmányutakra vezeti.
"A nmélt. magyar kir. udv. Kamara... a drenkovai ...harminczad-hivatalhoz valóságos számvizsgálóvá,.... Komlósy Józsefet a győri harminczad hivatal gyakorno­kát" kinevezi. [ HIRNÖK 1837-12-12] ( Drenkova: Krassó-Szörény vármegyében, a Duna mentén)
Valószínű az azonossága az 1846 júniusában Varasdra áthelyezett Komlósy József schuppaneki harmincadhivatali vizsgálóval.

A szabadságharcban való részvétele miatt10 év sáncmunkára ítélik, 1853-ban kegyelemmel szabadul: "Ő cs. kir. Apostoli Felsége f. é. sept. 11-kén kelt legfelsőbb határozata által, a cseltoborzás megkísérlése miatt tizévi sánczmunkára ítélt Komlósy Józsefnek büntetésideje hátra levő részét legkegyelmesebben elengedni méltóztatott. " [PESTI NAPLÓ 1852-09-16]

Elképzelhető azonossága azzal a Komlósy József ügynökkel, aki 1855-ben a bécsi titkosrendőrséggel kapcsolatban van.

Anyagilag sikertelen műszaki feltaláló volt.Gépészeti találmányai finanszírozási nehézségei miatt elvesztek; a DOKUMENTUMOK közt olvasható PESTI NAPLÓ újságcikk is finanszírozási nehézségeire utal.
"Komlóssy hazánkfia technikai tehetségének jeles bizonyítványát adta egy fél ló erejű,szilárdan épült kis gőzmozdonynyal, mely 5 láb hoszszu, hat kereken fut, s egy körpályán , kis kocsikban 16 — 20 gyermeket képes maga után vonni. E mozdony közszemlére, és egyszersmind eladás végett a Kigyó-utczában van kitéve" [ BUDAPESTI HIRLAP 1855-07-03]

Cs. és kir. magyar harminczadói tisztviselő"- ként élete 45-ik évében tüdősorvadásban halt meg. Házasságot valószínűleg nem kötött, mert gyászjelentésén csak testvérei búcsúztatják.
Haláláról a Vas. Ujs. 1858.április 25-i száma is megemlékezik: : "...Komlóssy József gépész, ki több uj találmányt hozott napvilágra s legutóbb egy gőzzongora létesitésén fáradozott, mint a Gy. K. irja, f hó 10-én, 45 éves korában szegényül és elhagyottan kimúlt.
E napokban halt meg Komlóssy József. A szíves olvasó legnagyobb része csudálkozva fogja kérdezni, kicsoda ez a Komlóssy ? Egy magyar ember, ki, midőn nálunk a gőz ereje csudának, mesének tartatott, hol még néhány év előtt a technikai ismeretek sokak által hasznavehetlen, nevetséges dolgoknak tartattak, főleg, ha arról magyar ember beszélt, még akkor a tecbnikai tudományokra hivatva érezvén magát, bejárta a külföld nevezetesebb helyeit. 1853-ban az ó-budai hajógyárban nyert alkalmazást, s azonnal egy saját találmányú gőzkocsit készített, mely „diadal" név alatt Pesten több ideig látható volt; egy másik készítménye egy gőzzongora, és most szegényen halt meg. Fölemésztette életét azon keserű tapasztalat, hogy hazánkban sok nagy tehetségnek pártfogulás nélkül el kell veszni. Hártahagyott iratai közt sok tervrajz van, leginkább a gépészetre vonatkozók"
 


 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lipót
1784 - 1850
Krabath Anna
~1785 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.