A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Garger Viktor
foglalkozás : uradalmi bérlő       lakóhely: Munkács, Iványi
született :1849.04.18 Keszthely meghalt :1883.09.17 Munkács
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Ilona ( 1880-06-20 - 1883-09-17 )

Apja Garger Vida gróf Festetich Tasziló keszthelyi  urasági ménesmestere, anyja Udvardy Paulina 5 leánytestvére született.. Ilona (F015) első férje. Gyermekeik:G. Elza és G. Viktor. Ügyvéd volt Budapesten. Házasságkötésekor  a gr. Schőnborn Munkácstól északnyugatra fekvő szentiványi és szerencsefalvi uradalmának bérlője. 1883-ban Munkácson árverést indítanak ellene: "...a munkácsi kir járásbíróságnak 1883 évi 3450 sz végzésével Garger Viktor munkácsi lakos ellen Grf Schönborn Ervin javára 3409 frt 26 kr s járulékai erejéig elrendelt végrehajtás alkalmával biróilag [lefoglalt 2121 frtra becsült házi .bútorok tengeri morzsoló gép széna kocsi lovak és szekerekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak mely árverésnek a munkácsi kir járásbíróság .f évi 393 sz végzése folytán az Iványi majorban alperes lakásán leendő eszközlésére  1883 évi február 19 napjának d 2 órája kitüzetik mihez a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett [ ingóságok ezen árverésen a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak Kelt Munkácson..." [BEREG 1883-02-09]

Korai halálának hírét a [ BEREG 1883-09-23] közli:" A következő gyászjelentést vettük! „Özv Garger Viktorné szül Komlósv Ilona és gyermekei Elza és Viktor Garger Vida és neje Udvardy Paulina, Komlóssy János és neje Firczák Mária, Báró Bottmerné szül Garger Irma, Kunzlné szül. Garger Karolina és Garger Eugénia a saját és számos rokon névében szomorodott szívvel jelentik a felejthetlen férj, apa, fiú, vő testvér és rokonnak GARGER VIKTORNAK, f évi szept. bó 17 én regg. 2 1/2 órakor élete 36. boldog házasságának 4. évében sziv-szélhüdésben történt gyászos kimultát. A megboldogultnak hült tetemei f. hó 18 d u. 4 órakor fognak a rom kath. egyházi szertartás szerint a helybeli köztemetőbe örök nyugalomra tétetni Az engesztelő szentmise áldozat pedig f. hó 19 én d. e. 9 órakor fog a helybeli rom. kath. templomban az urnak bemuttatni. Munkács, 1883. szeptember 17-én. Béke lengjen porai felett! "

Családfa részlet nézete :
Garger Viktor
1849 - 1883
Komlósy Ilona
1856 - >1915


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.