A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Kossuth levele Komlóssy Antalhoz

Zalai Közlöny 1888. okt. 26

Kossuth Lajos egy régibb levele
A nagyváradi Szabadságban Dús László Kossuthnak egy- eddig kiadatlan levelét közli. A levelet Hajdú Sándor nagy-kanizsai k i r . , törvényszéki telek könyvvezető ipja( ma:apósa), a nem rég elhunyt Komlósy Antal megyei
árvaszéki elnök hagyatékában találta. Abból az időből való — 1847-ból, mikor Biharból Papszász Lajos mellé Reviczky küldetett fel köveinek. A levél Kossuth gyürüs pecsétjével volt lezárva. Czimezve igy van: „Preszburg
2. Decz. Tekintetes Komlóssy Antal urnac Nagyváradon — Debreczen
felé."
Maga a levél igy hangzik:

Tekintetes ur! Nem kell említenem, mi forrón óhajtottam, hogy hazánknak tisztelt veterán bajnoka ( B e ö t h y Ödön legyen Biharnak ez o r s z á g g y ű l é s é n követe; s mi mondhatlanul sajnálom, hogy az nem tört é n h e t e t t Azonban tűrni, amin változtatni nem lehet s a balkörülményeket akként venni, miként azt a haza érdeke kívánja, gondolom ez azon elhatározás, mely, a mint polgári kötelességünknek, ugy maga tisztelt barátunk Beöthy hazafiúi érzeteinek is leginkább megfelel. Mi igen nagy köszönettel tartozunk Önöknek, hogy ha bár nem az lett is Bihar követévé, kit óhajtóink, de Biharnak lett oly utasítása, a mint óhaj t a n k; s csak a követek egyéniségétől függne Bihar szavazatát mindig azon oldalon látni, melyen Bihar szellemét Beöthy oly fényesen képviselé több országgyűléseken. És én ennek következtében hivatva érzem magamat, önt, s általa bihari elvbarátainkat tudósítani, miként Papszász nemcsak teljes határozottsággal, s minden legkisebb habozás vagy rezerváta nélkül az oppoziczió részén áll, hanem e részbeni őszinteségének, a becsületbeli lekötelezettség minden kitelhető kezességeit annyira Önként s őszintén nyujtá, hogy mi e részben tökéletesen nyugodtak vagyunk, és méltán lehetünk, s azt annyival nagyobbra becsüljük, minél bizonyosabb, hogy fájdalom, az ez országgyűlési oppoziczió nem dicsekedhetik oly tömött sorokkal, mint a mult, sőt akként áll, hogy minden egyes tagjának hűsége, mondhatni az egész párt diadalának feltétele. Ily körülmények között Papszásznak tartozom és tartozunk mindnyájan azon méltánylással s elismeréssel, melyet fentebb kifejezek; tartozom annak kijelentésével, hogy minden okunk van hinni, miként ez változatlanul akként marad, ha Papszász ily magaviselete otthon is kellő méltánylást nyer s állása személyes tekintetekből nem bonyolittatik, mert mi meg vagyunk győződve, hogy minden ily bonyolódás zavart idézhetne elő, azon kiel é g í t ő viszonyban, melyben Bihar sorsát az országos ellenzék irányában látni Örvendünk. Mert Reviczkyre nézve is meg kell annyit jegyeznem, hogy Papszászt ellenzéki politikájának sem szivében, sem irányában ekkorig nem háboritá, s ámbár Reviczkyt pártunkhoz nem számítjuk is, de mert Papszászt oda számítjuk, okunk van Biharnak egész sorsa iránt nyugodtaknak lenni. Az adressze iránti viták itt teljesen konstatirozták a pártok állását. Apponyi életkérdést csinált belőle, hogy az adminisztráczió rendszer, anti konstituczionális kormány politikájának aggasztó tanúsága gyanánt ne említtessék, sőt inkább hallgatólag helyeseltessék. Minden fegyver használtatott ennek kivivására, s. akként állott a dolog, hogy egy megyének nemcsak átszegődése, de eliziója is, mindent kompromittálhatott, kivált mintán Csanád egyik követénél, Pozsonyinál sikerült a rémitgetés. De Bihar a tért megállotta, oly szilárdan, mint akármelyikünk. Soha hozzá még csak az ingásnak gyanúja sem fért. Legyen Ön szives jóra magyarázni, hogy e nyilatkozatta! önt keresem meg. Okom van reá. A z ellenzék s általa s haza érdeke vezet.

Ajánlkozással vagyok, Pozsony. Deczember 1-sö napján 1 8 4 7 .
A l á z a t o s szolgája:
Kossuth Lajos "
 

személy : H004 Komlóssy Antal 1817
Kapcsolódó fájl :Fájl
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.