A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
foglalkozások
Kattintson a foglalkozásra!
adószedő adótanácsadó agrobotanikus al- majd főmolnár alispán aljegyző alpolgármester alszolgabíró amatőr festőművész anyakönyvvezető asztalos asztalossegéd banktisztviselő barlangi mentő bauxitkutató belsőépítész birtokos birtokos nemes bm tanácsos borkereskedő bányaírnok bérautós béres bíró bírósági gyakornok bírósági írnok bölcseleti hallgató bölcsész cipész családorvos csizmadia cukrász cégvezető drámaíró díszlettervező edző egyetemi hallgató egyetemi tanár egészségügyi dolgozó egészségügyi nővér előadó erdész erdőgazdasági dolgozó erdőmérnök esküdt esztergályos ezereskapitány faipari mérnök familiáris fejedelmi küldött festőművész fodrász fogorvos futballista főesperes főisk. docens főjegyző főpénztáros főszolgabíró főszámvevő földbirtokos földművelő földműves gazdasági vezető gazdatiszt gazdálkodó geológus gyárigazgató gyógyszerész géplakatos gépész gépészmérnök görög katolikus pap görögkatolikus pap görögkatolikus parókus h. alispán haditengerész hajóépítő harangöntő harmincados havasalföldi vajda hentes hercegi tiszttartó hitoktató hivatalnok hivatalszolga hivatalvezető homo regius honv. tiszthelyettes honvéd honvéd hadnagy huszár ezredes huszártiszt (kapitány) házmester igazgató tanító informatikus ingatlanközvetítő iparos irodalomtörténész iskolagondnok iskolaigazgató jegyző jogász járásbíró jószágigazgató kamarás kancellária jegyző kanonok kapitány katona katonai számvevőtiszt katonatiszt kereskedelmi kamarai hivatalnok kereskedelmi menedzser kereskedő kereskedősegéd kertészmérnök kineziológus kirakatrendező dekoratőr királyi ember királyi jegyző királyi táblabíró kisbirtokos kohómérnök kolhoztag kovács kovácsmester kozmetikus kutató kántortanító kárpitos kávéfőző képviselő képzőművész kórházi nővér könnyűipari üzemmérnök könyvelő könyvkereskedő könyvterjesztő könyvtáros körjegyző körzeti orvos közgazdasági informatikus közgazdász közigazgatási tisztviselő közlekedésmérnök köztisztviselő kúriai jegyző l földműves lakatos lakatosmester lapszerkesztő lelkész levéltári tisztviselő magánhivatalnok malommunkás matematika tanár megyei főjegyző mesterember minisztériumi osztálytanácsos minisztériumi tisztviselő mozdonyvezető mozigépész munkácsi udvarbíró munkás másodalispán máv főfelügyelő máv hivatalnok máv munkás máv segédtiszt máv tisztviselő mérnök méréstechnikus műszaki segédtiszt műszaki tisztviselő műszerész nagyprépost napszámos nemzetőr őrnagy nyelvtanár nyelvész nyomdavezető nyomdász operaénekes orszgy.- követ országgyűlési képviselő országgyűlési követ országgyűlési írnok orvos orvostanhallgató pap papneveldei aligazgató pilóta plébános polgármester polgármester-helyettes politikus postamester postatisztviselő postatulajdonos professzor pék pénztárnok pénzügyi gondnok pénzügyi tanácsadó pénzügyi tisztviselő raktárvezető ref. lelkész ref. pap ref.lelkész református pap rendőr rendőrfelügyelő rendőrtiszt restaurátor revizor segédjegyző segédlektor statikus mérnök szabó szabómester szakács szakácsnő szakíró szerzetes szolgabíró szolgabírói hivatalsegéd számgyakornok színházi könyvtárnok színházigazgató színigazgató színművésznő színész színésznő szűcsmester szűrszabó tanfelügyelő tanuló tanácsnok tanár tanárnő tanító tanítónő technikus telekkönyvvezető teológus testőr tiszttartó tisztviselő trombitaművész táblabíró távirdatiszt történész törvényszéki bíró tüzér ujságíró uradalmi számtartó uradalmi tiszttartó vadász varrónő vasutas vasúti alkalmazott vasúti hivatalnok vasúti irodavezető vasúti pályaőr vasúti tiszt vasúti tisztviselő vasúti őr vegyeskereskedő vegyész vegyészmérnök vendéglátóipari dolgozó vendéglős videografikus villamosmérnök villanygyári munkás villanyszerelő vállalati igazgató vállalkozó váltókezelő vámhivatalnok vármegyei esküdt városi főkapitány városi rendőrkapitány városi tanácsnok városi tanácsos védőnő vízépítő mérnök zenetanár zongoraművész/tanár zongoratanár zongoratanárnő zsellér államrendőrségi segédtiszt állatorvos állomásfőnök ápolónő éjjeliőr énektanár építész építőanyag kereskedő építőmérnök írnok író órásmester óvónő önk. honvéd hadnagy üdülővezető ügyvéd ügyész üzemgazdász üzemmérnök
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.