Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
kiscsöpényi komlósi Komlóssy AntalH004
occupation : földbirtokos, ügyvéd, aljegyző, főszolgabíró, alispán       place of living: Nyüved, Nagyvárad
born :1817.04.02 (Aranyos)Gyéres died :1888.07.04 Nagyvárad
father : Komlóssy Pál mother : Kollner Anna
branch :H - bihari töredék Generation :4
Marriage :
Jedlicska Anna ( 1844 - 1882 )

Children :
Mária
György
Piroska
Rozália Eulália

Nemességét Károly és Pál testvérével együtt  Bihar megyében újonnan igazolta, korábbi bejegyzésük  családjuk csöpönyi birtokai alapján Pozsony vármegyében volt. Bihari birtokainak központja a Szalárd melletti Nyüved, ahol szép kúriája volt.

1833-1836 jogot tanult Nagyváradon, majd ügyvéd. Egy 1839-ből fennmaradt birtokmegosztási térképen  fennmaradt  a nagyváradi görögkatolikus püspökség fiskálisaként tett hitelesítő aláírása( BmÁLvt. Tv. 845), hasonlóan 1860-ból Értarcsa birtokrendezési térképén törvényszéki tanácsosként tett hitelesítő aláírása (BmÁLvt. Tv. 621,622,623) és 1865-ből Szohodol-lázur birtokrendezési tervén eljáró alispánként tett aláírása(BmÁLvt. Tv. 578).
Az 1840-es nagy váradi árvíz életveszélyben lévő áldozatait hősiesen mentette, a fennmaradt korabeli újságcikket mellékleteink között bemutatjuk.
1842-ben a bihari nemzeti kaszinó néhány tagjával együtt kezdeményezi  a „Nagyváradi koldus-ápoló” intézet, Bihar egyik első jótékonysági intézetének megalapítását.
1845-ben Bihar megye második aljegyzője. Ugyanebben az évben a Nagyváradi Lövészegyesület "kormányzó bizottság".-ának tagja. Az 1847-ben alakult Nagyváradi Takarékpénztár igazgatósági tagja.  1848.május 22-én   a váradi járás alszolgabírójává választják, 1848-ban Bihar vármegye honvédelmi bizottmányának tagjaként vesz részt a nemzetőrség és a honvéd zászlóaljak szervezésében. Kossuth 1848. május 23-i felhívásához csatlakozva "jobb időkig" hivatali fizetését ajánlja fel a honvédelem céljaira.  Az 1848. szept. 20-án Váradolasziban kiadott  "Szózat Bihar megye lakosaihoz" c. kiáltvány háron "teljhatalmú megbízott" aláírójának egyike.1849-ben Korona utcai nagyváradi házát felajánlotta  az Ormai-féle első magyar honvéd vadászezred toborzási munkáira.

 Az 1849 tavaszán létrehozott nagyváradi vésztörvényszék polgári  bírája (Érdekesség, hogy a vésztörvényszékre vonatkozó iratokat a szabadságharc bukásakor megsemmisítették - a tagok névsorát éppen Antal későbbi visszaemlékezése alapján sikerült rekonstruálni.) 1849. jun. 27-én Kossuth egy jelentését  említi:

"Hatvany Imre szabadcsapat parancsnok elleni vizsgálat iránt a hadügyministeriumnak 3102/B. sz. alatti átiratára válaszólag kijelentem: hogy ez ügyben a katonai szabályok és a haditörvény egész szigorát kivánom alkalmaztatni. Mire nézve egyben Komlossy Antalnak Hatvani sarczolásai és rablásai iránt tett jelentését ·/· alatt ide mellékelve átteszem.

Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével." [ KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI XV,]

 
1853-ban ideiglenes  sárréti főszolgabíró,1854 októberében szolgabírónak nevezik ki. .A "Debreczen N.Váradi Értesítő" c.lap 1854. dec. 10-i száma aláírásával közöl az ártándi szolgabírói hivatal nevében egy hirdetményt.
1856-ban  Nagykerekiben cs. és kir. járásfőnökként (főszolgabíró), árvízügyi kormánybiztos, ő vezeti a Kis-kőrös csatornázásáról szóló tárgyalást. 1859-ben Mezőkeresztesen Dél-Bihar megye  szolgabírója.
A Hortobágy c. folyóirat 1862. jan. 21-i száma arról számol be, hogy a megyei tisztújítás során a belényesi járás polgári törvényszéki ülnöknek választották. Az újság azonban azt is közli, hogy: ".Ezen jó urak közzül Komlóssy Antal, közelebb tiltakozott a pesti lapokban, hogy ö hivatalt sem nem vállalt, sem nem vállalhat."
1864-67- között másod-alispán,az 1869 évi tisztújításon azonban elbukott: "Biharmegye tegnapelőtt megnyitott közgyűlésén első tárgy volt a megürült másod-alispáni szék betöltése. A jobboldal jelöltje Komlóssy Antal volt, a baloldalé Baranyi Ágoston; szavazásra kerülvén a sor, az ellenzék, e megyében részén lévő többség segélyével természetesen keresztül vitte jelöltjét s Baranyi Ágoston 102 szavazattal 34 ellen megválasztatott." [1869-09-18 PESTI NAPLÓ.
1866-ban az ORVOSI HETILAP-ban "mint a kórház jelenlegi kormányzója az igazság érdekében" visszautasít a váradi szemkórház egy orvosát ért sajtótámadást.
1867-ben törvényszéki helyettes elnök,a vármegyei törvényhatósági s közigazgatási bizottságának tagja. 1868-ban a Deák-párt az általa kiadott Nagyváradi lapok-nál "a lap szellemi irányára őrködő  bizottságba" delegálja.1871-ben Deák(Felirati)-párti képviselő a (bihar)ugrai kerületben , 1872-86 közöttl árvaszéki elnök. 1881. május hóban tagja a Rudolf és Stefánia trónörökös párnak esküvőjük után a vármegye hódolatát kifejező, br. Dőry József főispán vezette  küldöttségnek.
 
1868-ban a Bihar megyei kereskedelmi, termény -és hitelbank igazgatótanácsának tagja  " ... az angol- magyar bank által kinevezett két igazgató Komlóssy Antal és Reismann Mór urak neveit az alapszabályokba beiktatván, az akként kiegészített alapszabályokat jóváhagyás végett a minisztériumhoz benyújtván, ott azon reménynyel lett biztatva, hogy a megerősítésnek mi sem állván útjában, az rövid idő alatt teljesülni fog. ..." [PESTI NAPLÓ 1868-05-19]  
1873-ban a nagyváradi László gőzmalom igazgatósági tagja.
 1887-ben a Magyar Heraldikai és GenealógiaiTársaság évdíjas tagja (5 frt évi díjjal.)
1884. aug. 21-én 6956 frtra becsült ingatlanára árverést hirdettek.
1883-ban a megye tisztújító közgyűlésen árvaszéki elnökké választják, mely tisztséglt haláláig viselte., 1885-ben e megbízása mellett jegyzővé választják.
Meghalt 1888. júl. 4. Nagyváradon 71. évében. A FŐVÁROSI LAPOK 1888-07-01 száma erről így ír: " Nagyváradon tegnap nagy diszszel és részvéttel temették el a 71 éves korában elhunyt Komlóssy Antal árvaszéki elnököt, ki már Beöthy Ödönnek is bizalmas embere volt, ész, jellem, tevékenység tekintetében ritka férfiú, kit az ellenvéleményűek is mindig tiszteltek s kinek koporsója mellett nemcsak lányai, unokái, rokonai érzik a fájdalmas veszteséget, hanem az egész megye értelmisége.ˇ
Élete utolsó évét megkeserítette György fia párbaj-halála valamint Piroska lányának elvesztése. Halálakor Nagyváradon, a Korona u 2 sz házában lakott.( Az utca neve később Hübschenberger )

Nyilván az ő valamilyen  kötelezettsége fejében  rendelték el halála után, 1896. november 12 én az  örököseit terhelő árverést .:

"A nagyváradvárosi kir. járásbíróság Biharmegye árvaszéke, mint felperes részére Komlóssy Antal örökösei: Komlóssy Eulália,
Komlóssy Mária
(gyermekei) Dús László (veje) és Dús Ilona (unokája) alperesek ellen 445 frt 84 kr követelés és járulékai erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt 2360 frt 45 krra becsült ingóságokra, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is,az alperesek lakásán Korona-utcza 2. szám alatt leendő megtartására 1896. évi deczember hó 18. napján délelőtt 11 órája árverést tűz ki, amikor a biróilag lefoglalt 194 hektoliter különféle óbor, 80 darab különféle nagyságú hordó s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni."

 

A kolozsvári Nemzeti  Levéltárban fennmaradt egy 1838-ban Wesselényi Miklóshoz írott levele.

Fiatal korából fennmaradtak irodalmi értékű beszédei (Forrás: Bozóky, A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. Bpest, 1889.):

  •  Öröm dall...t. Nagy Pál úrnak, midőn becses névünnepét ülné, társai nevében ajánlva 1833. Nagyvárad.
  •  Tisztelet oszlop ft. és t. Györffy László úrnak tiszteletére az első évben bölcselkedést hallgatók nevében ajánlva 1833. U. ott. (Költ.)
  •  Móricz János úr másodévi törvényhallgató elhunytán kesereg, és végső kötelességét társai nevében téve, ajánlja egy barátja hű szívvel febr. 17. 1834. U. ott. (Költ.)
  • Örvendezés Bradecker József úr, a nagyváradi tudom. intézetben a bölcselkedés előadója névünnepén 1834. U. ott. (Költ.)
  • Ugyancsak fennmaradt az Országos Levéltárban Kossuth egy, a Bihar megyei követválasztással kapcsolatban hozzá írt levele, melyet dokumentumaink között közlünk.
  • 1838-ban egy Komlósy Antal ifj. Wesselényi Miklóshoz levelet írt /Wesselényi irattár/ - valószínűleg ennek is ő az írója.

A nagyváradi nyomdát  egy monográfia szerint "… A korabeli írók közül leginkább foglalkoztatják….Komlóssy Antal,...".

 

 

Family tree detail view :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Conja Borbála
- ~1800
Komlóssy Pál
1796 - 1855...1856
Kollner Anna
1796 - <1888
Komlóssy Antal
1817 - 1888
Jedlicska Anna
1826 - 1882

Komlóssy Rozália Eulália
~1846 - 1922
Komlóssy Mária
1847 - 1914...1922
Komlóssy Piroska
1851 - 1887
Komlóssy György
1848 - 1887

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.