A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy Béla-KárolyF025
foglalkozás : földbirtokos, körjegyző, iskolagondnok, tanfelügyelő       lakóhely: Ilosva,Tiszakeresztúr
született :1853.07.18 Fancsika meghalt :1926 Tiszakeresztúr
apa : Komlósy Lajos anya :kölcsei Kölcsey Jolán
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Bernáth Erzsébet
Matócsi Erzsébet ( 1875-11-07 - )

Gyermekek :
Aranka
Margit

Birtokai voltak: Komlós-Polyánkán (Füesmező), Ilonczán, Bilkén, Nagyrákóczon és Alsósáradon. Ilosván kőbányája volt. (Bányaszám a Schafarzik- katalógusban: 254)

Iskoláit Szatmáron, Máramarosszigetben és Sárospatakon végezte.16 éves volt, amikor apja meghalt, ezért iskoláit a katonai pályával cserélte fel. Hadkötelezettsége leteltével visszatért birtokaira, és gazdálkodott.1875.november 7-én Kótajon kötött házasságot a helyi születésű Matócsi Erzsébettel. Az  az anyakönyvi bejegyzés szerint ekkor Béla  is Kótajon lakik, foglalkozása ispán.
1881-ben jegyzői vizsgát tett, és Ilosván megválasztották körjegyzőnek.1891-ben  vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : Komlósy Béla ilosvai körjegyzőt az ilosvai, cserhalmi, gázlói, polyánkai, kisfaludi, medenczei, szajkófalvi, ilonczai, bródi, miszticzei és lukovai gör. kath. iskolák részére ideiglenes miniszteri iskola-: látogatóvá nevezte ki.
A református egyházban is tisztségviselő volt:  „ A b e r e g m e g y e i   b i l k e i    m i s s z i ó k ö r é b ő l írják: ... Nov. 29-én Bilkén, dec. 6-án pedig — irja tudósítónk — Ilosván ünnepeltük meg az 1791. XXVI. t. czikk százéves fordulóját. Mindkét alkalommal nagy számban gyültünk össze, különösen Ilosván. Járásbíróság, főszolgabírói hivatal, csendőrség, Pintér József főszolgabíró vezetése alatt a felvidéki, körjegyzői kar valláskülönbség nélkül. Istenitisztelet végeztével Komlósy Béla missziói főgondnok és Pintér József főszolgabíró vendégszerető hazához voltunk hivatalosak....” (PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI L AP .1896. nov.)
Egy jelentés (Részletes adatok az 1896. évi miniszteri jelentéshez a vizügyekről) egy ilosvai kb. 50 hold földterület lecsapolási munkálataival kapcsolatban említi nevét..[VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 1898 (13. füzet)]
 A Komlóssyak gazdasági elszegényedése őt is elérte: 1897. május 14-re ilosvai [ PESTI NAPLÓ 1897-05-06 ], 1899. november 20-án komlós-polyánkai [MAGYAR NEMZET 1899-10-27] ingatlanának árverezését hirdetik.

1883-ban belép a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságba; tagsága 1905-ben is fennáll. Tőle ered  családunk eredetének a TURUL 1895. évfolyamában publikált  téves  honfoglaláskori visszavezetése:
"A Komlósyak eredetét homály fedi. A hagyomány valami Ils nevű nemzetségből származtatja, melynek elei Árpád honfoglaló hadaival jöttek volna be hazánkba, s ezen nemzetség adott volna nevet az Ilosva folyónak, a mellette telepített Ilosva falunak és az Ilosvay családnak, s ezen Ils nemzetségből származott volna a Komlósy család is. Utóbb a magyar lakosság nagyobb részét a IV. Béla király idejében betört tatár hadak irtották volna ki, az elmenekült kisebb rész pedig a béke és rend helyreállítása után visszatért tűzhelyeihez s utódaik, — mint Komlósy Béla tudatja, — Nagy, Csorba, Molnár, Gomba, Mező, Kis, Sző és Sőtér nevek alatt ma is élnek eloroszosodva bár, de büszkék magyar származásukra, a legszebb fekvésű úrbéres belső telkeken laknak, a többi ruthén eredetű volt jobbágyoktól eltérőleg magyarosan öltözködnek, s a legények pörge kalapjaik mellett darútollat viselnek."
Több cikket írt a Magyar Közigazgatás-ba, a Bereg-be és a Munkács-ba.1887-ben "A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, .... Komlósy Béla ilosvai,...lakost az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg." [ Budapesti Közlöny 1887-05-29], ezzel függhet össze, hogy a Földrajzi Közlemények 1911-es kiadványában "rovarkár tudósító"-ként említik.
Újat kereső, tudatos gazdálkodó volt,és ismereteit mások képzésére is  kamatoztatta, amire az alábbi újsághír is utal:

"Minden körjegyző a saját, avagy bérelt kertjében kisebbszerű faiskolát létesíthetne, mint Beregvármegyében: Ilosván, Komlóssy Béla és Bereg-Szt.-Miklóson, Steiner Miksa körjegyző urak, kik is az irodai munkák bevégzése után üdülést faiskolájukban találnak és minden alkalomadtán a lakóknak, úgy a gyümölcsészettel járó teendőket, mint annak jóvoltát magyarázni kedves kötelességöknek ismerik." [Gyümölcskertész 1893-12-12]

A MTCN 1913-ban és 1918-ban a Felvidéki járás "viczinális útbiztosának" írja.( vicinális: lokális, helyközi érdekeltségű)
A cseh uralom alatt megtagadta a hűségeskü letételét, és visszavonult Tiszakeresztúrra gazdálkodni.
Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1810
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1790 -
Komlósy Lajos
1823 - 1869
Kölcsey Jolán
1834 -
Bernáth Erzsébet
1866 - >1897

Komlósy Margit
1892 -
Matócsi Erzsébet
~1851 - 1893

Komlósy Aranka
1876 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.