A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy JánosF007
foglalkozás : földbirtokos, honvéd hadnagy, alszolgabíró, főszolgabíró       lakóhely: Karaszló,Komlós
született :1823.09.17 meghalt :1887.02.04 Komlós
apa : Komlósy Dániel anya :lekcsei Sulyok Anna
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :16
Házasság :
Firczák Mária ( 1852 - )

Gyermekek :
Erzsébet
Ilona
György
Mária

Földbirtokos Komlóson, az 1848-49-es szabadságharc alatt honvéd hadnagy.
Felsőfokú tanulmányait 1939- 1841között   az eperjesi kollégiumban végezte, neve szerepel a főiskola anyakönyveit feldolgozó Kónya Péter: Az EPERJESI KOLLÉGIUM FELSŐFOKÚ HALLGATÓI  1667-1850 c. műben:"Komlósy (Komlóssy), Joannes, hungarus, ref, nobilis, 1823.9.12. Komlos (Komlós, Hmilnik UA), a(pja): assessor comitatus, be(iratkozott): 1839.9.7. Phys 2; 1840. Prim 3(felsőfokú tanulmányok), e(lőzetes). isk(olája): Lőcse, megjegyz: anno 1841 cursu terminate tst. accepit (tanulmányait befejezte, vizsgái elfogadva) [246 97; 249 26; INF 1840-1-7; INF 1840-II-7; INF 1841-6] "

1861-ben alszolgabírónak, 1862-ben főszolgabírónak választották.1874-75-ben ügyvédként jár el Kisfalud, Polyánka és Ilosva községek urbéri rendezési tervében. 1876-ban a szatmári kataszteri kerület ökörmezői járásába becslőbiztossá nevezik ki, e posztot 1879-ben is ellátja (MTCN). 1880-ban államhivatalnoki megbízása miatt az ügyvádi kamarából töröltette magát.

A Bereg c. folyóirat 1898. februári száma a megye legnagyobb adófizetői között említi. Gazdagságára jellemző egy 1932-es orosz népiskolai tankönyv szövege (fordításban): "Kövesdtől északra van egy dombocska, Kalaberec a neve. Itt gyülekeztek az emberek1848-ban Komlósi János(Iván) vezetése alatt, aki kapitány volt Kossuth háborújában. Az emberek fel voltak fegyverkezve kapákkal, kaszákkalés fejszékkel. Ütközet nem történt, mert Komlósi János kapitányt a segítségre jövő orosz hadsereg elfogta és elhurcolta Husztra, ahonnan felesége egy véka aranyért váltotta ki."
Komoly adománnyal támogatta a komlósi népiskola építését: "Beregmegyéből Komlósról Csedreki Mihály néptanító és Meskó György iskolagondnoktól levelet vettünk, melyben a nevezettek örömüket fejezik ki a magyarnyelv tanittatása érdekében hozandó törvény felett, s tudatják velünk, hogy Komlósy János ur, ki az ottani iskola épitésére is 200 frtot adott, annak az oroszajku gyermeknek, ki a magyar nyelvben legnagyobb jártasságot szerez, 2 frt ösztöndijt juttatott. Örömmel veszszük tudomásul ennek a kis orosz falunak a magyar nyelvért való buzgólkodását s Komlósy urnak az iskola felülírt megbizottaival együtt, mi is szívesen mondunk köszönetet. "  [  ]

Ő az első személy a borosjenői ágban, akinek görögkatolikus vallása dokumentáltan ismert -reformátusnak keresztelték, de felesége hatására áttért, és hitbuzgó görög katolikus volt.


Unokája családjánál őrzött családi biblia szerint ebéd közben érte a halál.

Az Archeológiai Közlemények 1864. évi kötete szerint a magyar nemzeti múzeumba 1863-64 évben bekerült régiségek 667 . tételéről így ír Rómer Flóris: " Beregh megyéből több réz-korszaki régiséget, melyek kertjében kiásattak, beküldött Komlósy János szolgabíró úr." "Komlós helység dombozatos lejtőin...nevezetesen 1865. évben szántás közben, Komlósy János földbirtokos Barbalinecz nevű tagján, egy az udvar felett emelkedő magaslaton, durva, fehéres cserepek közt számos különféle bronz műszerek: mint vésők, lándzsák, karperecek és rézolvadék kerültek napfényre."

Rá vonatkozhat a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1876. április 13-i felhívása: . "Ilosva község ellen folyamatban lévő úrbéri rendezési perben a volt földes urak és jobbágyok közt a per egyesség megkísérlése, s esetleg a közbirtokosok birtokhelyiségeinek egyesség utján leendő megállapítása végett f. évi april hó 25. napjának d. e. 9 órája Ilosván határidőül kitüzetvén arra az illető birtokosok azzal idéztetnek, hogy a meg nem jelenők, a költségökre és veszélyökre hivatalból kinevezett Komlóssy János ügyv. által fognak képviseltetni. Kelt a beregszászi kir. tvszék- nek 1876. évi január hó 29-ik napján tart. üléséből"

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1810
Komlósy Dániel
~1790 - >1842
Sulyok Anna
Komlóssy János
1823 - 1887
Firczák Mária
~1835 - 1914

Komlósy Erzsébet
1854 - 1907
Komlósy Ilona
1856 - >1906
Komlósy György
1859 - 1920
Komlósy Mária
1868 - 1915

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.