A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlóssy LajosD009
foglalkozás : huszár ezredes, nemzetőr őrnagy, városi tanácsnok, főjegyző       lakóhely: Debrecen
született :1811.03.21 Debrecen meghalt :1883.01.16 Debrecen
apa :komlósi Komlóssy Dániel anya : Konti Julianna
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :14
Házasság :
Panker Antónia ( 1846 - 1883 )

Gyermekek :
Ilona (Helén)
Evelin
Lajos

 

1811. március 21-én született, április 11-én keresztelték. (egy korábbi 1807 júl. 6-án született  Lajos halála után)
A debreceni Református Főgimnáziumban, majd a pozsonyi és eperjesi kollégiumban tanult.
Még 13 éves debreceni diák a "poéták" osztályában, amikor előfizetéssel támogatja az „ Öröm Ünnep az az Folyó és Kötött Beszédek, mellyeket a Magyar Nyelvben magok tökéletesítésök végett az Ágostai Vallástételt követöknek Posonyi fö Oskolájokbann önkényt egyesült Ifjak 1822dik esztendöben Kis- aszszony Havának 7dik napján tartottak.” c. könyv megjelenését.
Iskolái után katonai pályára lépett, 1829-ben a 9-ik, Frimont huszárezred hadapródja, 1831-ben Pardubicében  hadnagy, 1839-ben főhadnagy, majd százados, 1845-ben második, 1846-ban első lovasmester a pardubicei huszárregimentben.[ megfelelője  kb. őrnagy ill. alezredes]  1846-ban a „Josephinum“ nevű árvaház részére tiszttársaival együtt Komlósy Lajos kapitány 5 frt adományt jegyez. 1847-ben császári kapitányként nyugalomba vonult.
1848.június 19-től nemzetőr őrnagy Szabolcsban, augusztusban az önkéntes hajdú-lovasság szervezője és parancsnoka ([1848-08-09 Kossuth Hirlapja]—"ő fens., a ministerelnök előterjesztésére, a nemzetörsereghez a következő kinevezéseket tette: ... Hajdúkerületbe a meghalálozott Szemere László helyébe: Komlóssy Lajost ..." ) . Novembertõl egy hajdúsági lovascsapat parancsnoka a bácskai, 1849 februárjától az I. majd a II. hadtestnél. A hajdú-kerületi önkéntes lovascsapat felszámolása után 1849-ben dandárparancsnok. A szolnoki, tápióbicskei és isaszegi csatában is kitüntette magát. Hat hónapi hadiszolgálat után pihenőre bocsátják, majd  június 22-től az. 5. (Radetzky) huszárezred őrnagya. A szabadságharc után rendfokozatától megfosztva és várfogságra ítélték, ahonnan amnesztiával szabadult.
1850-ben levéltárnok, városi hivatalnokként visszavonultan él. Az alkotmányos jogok 11 évigtartó felfüggesztése után 1861. jan. 21-én az újraválasztott  városi tisztikaban alkapitány, 1867-ben közigazgatási tanácsnok, tanácsbeli főjegyző.
.A kiegyezés után  őrnagyi ranggal belépett az újjászervezett honvédség I. huszárezredébe*, és részt vett a honvéd-lovasság szervezésének munkálataiban.1869-ben alezredesi ranggal a  lovassági kiképzőalakulathoz helyezik. 1875 ben  nyugalomba vonult,  melyről a FŐVÁROSI LAPOK  febr. 6-i száma így ír: "Komlóssy Lajos honvéd-alezredes nyugdíjba lépvén, ismét Debrecen lakosa lesz, ottani tisztelőinek örömére." 1875-ben   " Ö császári és Apostoli királyi Felsége Bécsben 1875. évi martius hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával Komlóssy Lajos nyugdíjazott honvéd- lovas-alezredesnek a tiszteletbeli ezredesi jelleget legkegyelmesebben díjmentesen adományozni méltóztatott."
A 60-as és 70-es években több cikket írt a debreceni lapokba.
A zenével való kapcsolata egész életét végigkísérte, 27 éves korában saját szerzeményei szórakoztattál a bálozókat: "Debreczenböl. Múlt január 24-kén nyíltak meg casinoi táncz-vígal- maink; ... A’ hangászat (mellynek részei illy renddel valának: a) eredeti Lengyel, Oginszky gróftól; b) egy magyar Martinovitstól; c) Gyors szekér-keringök névt.; d) uj ábránd-keringök Müller Eduardtól; e) Csalogány-keringök ez alkalomra készítve Szabó Ferencztöl; f) Lepke-keringök, Puritani daljátékból véve, hasonlag újak Komlósy Lajostól; g) „Éljen az ifiúság ‘ keringők Tormásytól. — Szünet után magyar, Boka Károlytól; mazűr T or m ásy tói; álomjáró keringők Strauss- tó l; — Lepke keringők Komlósytól és Csalogányok Szabó Ferencztöl ismételtettek "
Idősebb korában aktívan részt vett a  Debreczeni Zenede létrehozásában, és haláláig annak  első igazgatója volt. Az alapító okirat szellemiségéhez híven - “...az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen és a magyar zene oktatására kiváló gond fordítassék” - elsõ lépésként maga fordította magyar nyelvre és adatta ki a növendékek és tanárok használatára "A zeneköltészet alapjai" címû  első magyar nyelvű  zenelméleti dokumentumot.
  Emlékére 2011-ben Debrecen önkormányzata Komlóssy Lajos díjat alapított: "Komlóssy Lajos-díj: a huszárezredes, mecénás, a Debreceni Zenede első igazgatója, a városi dalárda elnökéről elnevezett elismerés megalapítását a polgármesteri vezetés határozta el. A díj adható azon társulati tagnak, vagy az évadban a társulathoz tartozó munkatársnak, akinek szakmai teljesítménye túlmutat a társulati munkán, aki hozzájárul a munkásságával a város zenei életének gazdagításához, erősítve a társulat és a város kapcsolatát."[társulat itt: Debreceni Filharmonia]

Meghalt 1883. jan. 16. Debrecenben. Haláláról a Fővárosi Lapok 1883-01-18-i száma így emlékezik meg:

 

"Debrecenből Komlóssy Lajos nyug. honvédezredesnek, 72 éves korában történt elhunytát jelentik. Kiváló múlttal biró s agg korában is tevékeny hazafi volt. Tizenkilenc éves korában, midőn már a jogi tanfolyamot legjobb sikerrel elvégezte, beállt kadétnak a Miklós-huszárokhoz, s egy év múlva hadnagy, később kapitány lett. A negyvenes évek elején a Bécsben járt Miklós cár érdemjellel tüntette ki. A katonaságból 1844-ben lépett ki s nőül vette Panker Antóniát. A »Talpra magyar« idejében újra talpra állt s az önkénytes hajdu-huszárok parancsnoka lett. Különösen a szolnoki ütközetben tüntette ki magát. A fegyverletétel után őt is kereset alá fogták, de egykori ezredese: herceg Liechtenstein hadparancsnok megmentette a fogságtól. Csak a Miklós cártól kapott rendjelt vették el tőle. Visszatérve szülővárosába, Debrecenbe, ott a gőzmalom számvevője, majd városi alkapitány, később tanácsnok lett. (Atyja is a város tanácsnoka volt valaha.) A magyar kir. honvédség felállításakor harmadszor lett katona. Mint őrnagy lépett szolgálatba 1867-ben, a lovasság szervezésében munkás részt vett, majd alezredes lett s 187 6-ban ezredesi ranggal vonult nyugalomba. Tevékenységét aztán a zenedére forditá, melynek buzgó igazgatója volt mindvégig. A halál csöndesen lepte meg éjjel; ismerőseivel a megelőző este vidáman beszélgetett. Halála hírére a kaszinó és zenede gyászlobogót tűztek ki. Özvegyet, kivel 37 évi házasságban élt, két lánygyermeket (Tripolszky Lászlónét és Fényes Lajosnét), egy fiút s több unokát hagyott maga után gyászban. "

Munkái:
  Tapasztalatok és végkövetkeztetések a jövőre nézve, Walter D. H. százados után (a Ludovica Academia Közlönyében;1874.)
  Általános szabálytervezet nagyobb lovasosztagok felállítására és használására.-Colomb után ( Ludovica Acad. Közl.1874.)
  Napoleon Bonaparte Lajos herczeg titkos emlékirata. Az eredeti kiadás után ford. Debreczen, 1860-61. Három kötet. (Névtelenül.)
  Létorière őrgróf. Regény. Sue Jenő után ford. U. ott, 1863. (Névtelenül.)
  Egy halálra ítélt utolsó napja. Hugo Victor után ford. U. ott, 1878. (Névtelenül.)
  Kéziratban a családnál: Menzel Harczászata s Az 1870-71. porosz-franczia háború története.

  Több zeneművet is szerzett.

Hivatkozások:
  Honvéd 1869. 27. sz. arczk.
  Honvéd törzstisztek Albuma, Pest, 1870. 139. l. arczk.
  Petrik Könyvészete.
  Kiszlingstein Könyvészete.
  Pallas Nagy Lexikona X. 722. l.


* [ Budapesti Közlöny 1869-04-22]  Ő cs. és Apostoli kir. Felsége, f. é. april hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával a honvédkerületi parancsnokságok és a tanosztályok szervezésének foganatosítása végett legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott: ..., Komlósy Lajost ....őrnagyokká, — mindezen most nevezett egyéneket a honvéd-lovasságnál a lovas tanosztálynáli alkalmaztatásuk mellett.
[ Budapesti Közlöny 1869-09-29]   ... a lovastörzstisztek alkalmaztatását illetőleg legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a honvéd-lovas őrnagyok : ...Komlóssy Lajos ... a pesti, l...honvédkerületi parancsnoksághoz osztassanak be.

Gr. Andrásy Gyula, s. k.
 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Komlóssy Dániel
1775 - 1844
Konti Julianna
1783 - 1826
Komlóssy Lajos
1811 - 1883
Panker Antónia
~1816 - 1887

Komlóssy Ilona (Helén)
1846 - 1902
Komlóssy Evelin
1849 - 1923
Komlóssy Lajos
1853 - 1909...1923

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.