A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy JánosX137
foglalkozás : lelkész
született :~1715 Sárosgörbény meghalt :1777
ág :X - azonosítatlan

 Tahulmányait a Nagyszombati Egyetem Teológiai Karán1727-1732 között végezte, sárosgörbényi (Krivé) eredetőnek írják.

1770 körül Komlósy János lelkész (Vittencz-en; ma Szlovákia) 4200 Ft-ot adományoz „a helybeli jámbor szegényekre
Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek Éleskőtől Vágujhelyig c. művéből idézve:

"Felette érdekes a plébánia történet könyvének Komlóssy személye s vittenczi lelkészkedésére vonatkozó jegyzete. Komlóssy J. miután a vittenczi plébániát tizenegy évig legbuzgóbban vezette, sz. beszédei,hittani magyarázatai  s intelmeivel a nép körében jelenkezett erkölcsi romlottságot s durvaságot kiirtani iigyekezett, tapasztalván, hogy e nép hibáiban megátalkodott s háládatlan, lemondott plébániai javadalmáról s a pozsonyi sz. Imréről nevezett papnöveldében mint lelkiigazgató s tanulmányi felügyelő üdvösen működött. Aggkorában, az irgalmas rendű szerzetesek zárdájába vonult, hol még néhány évig élt. — Élete példányképe volt a buzgó s ájtatos papi életnek. — Víttenczről 1746. évben ment el s 1777. évben halt meg. "
  " A végrendeletnek ezen alapítványra vonatkozó szavai ekkép hangzanak: „Az alapítvány kamataiban részesítendő szegények előtt kijelentendő, hogy én az alapítvány fejében semmi nemű kötelességgel nem terhelem, és csak azt a kötelességet követelem tőlük, melyet a keresztény hitvallás kiván, melyet akkor vállaltak magukra, midőn a keresztség szentségét felvették t. i. hogy lemondjanak a rossz cselekedetekről, Istennek pedig híven szolgáljanak. A keresztény ember kötelességeinek eleget tegyenek. Ezen alamizsna alapítása által semmi egyebet nem czélzok, minthogy az ő személyeikben Krisztus Urunkat tiszteljem; ők tehát kétszerezzék meg az én jó szándékomat, életmódjukkal tisztelvén ugyanazon Krisztus Urunkat ; s igy meg fog történni, hogy ugyanazon Krisztus Urunktól az ítélet napján közösen fogunk megvigasztaltatni.“


 
Családfa részlet nézete :
Komlósy János
~1715 - 1777

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.