A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Kossuth levele Komlóssy Antalhoz

A ZALAI KÖZLÖNY 1888. október 27-i száma   közöl egy Komlóssy Antalnak címzett levelet, melyet Kossuth 1847. október 2-án  Pozsonyból küldött.  A levélben Kossuth a legutóbbi  Bihar megyei országgyűlési követválasztás ellenzéki sikertelenségét taglalja,  és részletezi az ezzel kapcsolatban  kialakult politikai helyzetelemzését - melyhez bihari ellenzék csatlakozását  Antal személyén keresztül kívánja biztosítani.

Az uságcikket fotokópiában és átiratban közöljük:

Kossuth Lajos egy régibb levele

A nagyváradi Szabadságban Dús László Kossuthnak egy eddig kiadatlan levelét közli. E levelet Hajdú Sándor nagy-kanizsai kir. törvényszéki telekkönyvvezető ipja, a nem rég elhunyt Komlóssy Antal megyei árvaszéki elnök hagyatékában találta. Abból az időből való — 1847-ből , mikor Biharból Papszász Lajos mellé Reviczky küldetett fel követnek. A levél Kossuth gyürüs pecsétjével volt lezárva . Czimezve igy van : „Preszburg 2. Decz. Tekintetes Komlóssy Antal urnak Nagyváradon — Debreczen felé." Maga a levél igy hangzik :

Tekintetes ur! Nem kell említenem, mi forrón óhajtottam, hogy hazánknak tisztelt veterán bajnoka Beöthy Ödön legyen Biharnak ez országgyűlésén követe; s mi mondhatlanul sajnálom, hogy az nem történhetett. Azonban tűrni, amin változtatni nem lehet s a balkörülményéket akként venni, miként azt a haza érdeke kívánja, gondolom ez azon elhatározás, mely, a mint polgári kötelességünknek, ugy maga tisztelt barátunk Beöthy hazafiúi érzeteinek is leginkább megfelel. Mi igen nagy köszönettel tartozunk Önöknek, hogy ha bár nem az lett is Bihar követévé, kit óhajtnánk , de Biharnak lett oly utasítása, a mint óhajtánk; s csak a követek egyéniségétől függne Bihar szavazatát mindig azon oldalon látni, melyen Bihar szellemét Beöthy oly fényesen képviselé több országgyűléseken. És én ennek következtében hivatva érzem magamat, önt, s által a bihari elvbarátainkat tudósítani, miként Papszász nemcsak teljes határozottsággal, s minden legkisebb habozás vagy rezervát a nélkül az oppoziczió részén áll, hanem e részbeni őszinteségének, a becsületbeli lekötelezettség minden kitelhető kezességeit annyira önként s őszintén nyujtá, hogy mi e részben tökéletesen nyugodtak vagyunk, és méltán lehetünk, s azt annyival nagyobbra becsüljük, minél bizonyosabb, hogy fájdalom, az ez országgyűlési oppoziczió nem dicsekedhetik oly tömött sorokkal, mint a mult, sőt akként áll, hogy minden egye s tagjának hűsége , mondhatni az egész párt diadalának feltétele . Ily körülmények között Papszásznak tartozom és tartozunk mindnyájan azon méltánylással s elismeréssel, melyet fentebb kifejezek; tartozom annak kijelentésével, hogy minden okunk van hinni, miként ez változatlanul akként marad, ha Papszász ily magaviselete otthon is kellő méltánylást nyer s állása személyes tekintetekből nem bonyolittatik, mert mi meg vagyunk győződve , hogy minden ily bonyolódás zavart idézhetne elő, azon kielégítő viszonyban, melyben Bihar sorsát az országos ellenzék irányában látni örvendünk. Mert Reviczkyre nézve is meg kell annyit jegyeznem , hogy Papszászt ellenzéki politikájának sem szivében, sem irányában ekkori g nem háboritá, s ámbár Reviczkyt pártunkhoz nem számítjuk is, de mert Papszászt oda számítjuk, okunk van Biharnak egész sorsa iránt nyugodtaknak lenni. Az adressze iránti viták itt teljesen konstatirozták a pártok állását. Apponyi életkérdést csinált belőle, hogy az adminisztráczió rendszer, anti konstituczionális kormány politikájának aggasztó tanúsága gyanánt ne említtessék, sőt inkább hallgatólag helyeseltessék. Minden fegyver használtatott ennek kivivására, s akként állott a dolog, hogy egy megyének nemcsak átszegődése, de eliziója is, mindent kompromittálhatott, kivált mintán Csanád egyik követénél, Pozsonyinál sikerült a rémitgetés. De Bihar a tért megállotta, oly szilárdan, mint akármelyikünk. Soha hozzá még csak az ingásnak gyanúja sem fért. Legyen Ön szives jóra magyarázni, hogy e nyilatkozattal önt keresem meg. Okom van reá. Az ellenzék s általa s haza érdeke vezet. — Ajánlkozással vagyok, Pozsony, Deczember 1-sö napján 1847 . Alázatos szolgája: Kossuth Lajos "

személy : H004 Komlóssy Antal 1817
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.