A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Hogyan kerültek Magyarországra Tatamér fiai?

PETROVAY GYÖRGY: A máramarosi oláhok c. könyvéből

Bogdán vajda és rokonai áttelepítése Máramarosba és Bereg vármegyébe

 

...  Egy még újabb s most már tömeges és utolsó betelepedés 1335-ben ment végbe
s ennek előzményei a következők 

                                                                      ...

De a mikor Károly király már teljesen megerősítette magát a magyar trónon, hadat indított az akkorbeli (havasalföldi) vajda, Bazaráb ellen s az 1330-dik esztendőnek szeptember havában Szörényvárát
ki is ostromolta. Erre a vajda békét kért, igérte, hogy hadikárpótlás fejében 7000 márka ezüstöt fizet, a hűségesküt leteszi, hadait kivonja a Szörényi bánság területéről, egyik fiát pedig a király szolgálatára a magyar udvarhoz küldi a saját költségén.
Károly király azonban nem fogadta el ezt a békeajánlatot, hanem azt üzente a vajdának, hogy ő csak juhásza lévén neki, vele nem egyezkedik, hanem majd a szakállánál fogva húzza ki a karámjából .

S nem hallgatva a különben igen kedvelt hívének, Doncs zólyomi és liptói vármegye-ispánnak
bölcs és higgadt tanácsára — talán leginkább azért, hogy a szerencsétlen Zách Eeliczián
nemzetségének Magyarországon eddig soha nem hallott embertelen kiirtásáért felháborodott kedélyeket egy győzedelmes hadjáratban szerzett dicsőséggel lecsillapíthassa — még a késő őszre forduló kedvezőtlen időjárást sem vette tekintetbe s könnyű diadalt remélve átlépte az Olt vizét s az előle visszavonuló vajda seregeinek nyomába beljebb nyomult Bazaráb földére. Ott azonban kelepczébe csalatva oly borzasztó vereséget szenvedett, hogy fényes hadainak csak romjai juthattak vissza a hazába s maga a király is csak Héderváry Dezső önfeláldozása árán menthette meg az életét.

Jól tudta Bazaráb vajda, hogy egy másik, jobban felszerelt és óvatosabb sereget már nem fog legyőzhetni, tehát megújította elébbeni ajánlatait s bizonyosan még meg is toldotta, a király pedig elfogadta a békét s annak zálogául Mikula fia Bogdán vajdát testvérével Jugával, ennek két fiával Jánossal és Istvánnal, valamint Tatamér fiaival Maximmal, Miklóssal, Karácsonnal és Szaniszlóval, a kik Bogdán vajdának nagybátyjai lehettek, Bazarábnak pedig édes testvérei voltak — s több más előkelő bojárral együtt kezesül véve nagyszámú népeikkel s rengeteg nyájaikkal 1335-ben áttelepítette Magyarországba, Máramarosnak és a munkácsi uradalomnak keleti részét adván nekik szállásul.
Tatamér fiai közül Maximtól származik a kihalt beregvármegyei Kisfalusy és a ma is élő Nagy-Ilosvai Ilosvay, •— Miklóstól a Komlósy — Karácsontói a kihalt Bilkey és az élő Bilkei Lipcsey és a Bilkei Gorzó, — Szaniszlótól pedig a szintén kihalt Dolhay és az élő Petrovay család.
...

személy : A001 Tatamér ~1255
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.