A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy MáriaB007
      lakóhely: Szamosújlak, Munkács
született :~1615 meghalt :>1678
apa : Komlósy Tamás anya : Kerepeczy Katalin
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :10
Házasság :
Ujlaky György

1641-ben már házas, mert férjével együtt két munkácsi szőlőt ajándékoz anyjának, Kerepeczy Katalinnak.. Férje bacskai Ujlaki György; négy fiuk és két lányuk született, de csak Erzsébet érte meg a felnőtt kort - aki1654-ben kötött házasságot Dessewffy Istvánnal. 1673. aug. 5-én 17 évesen  halt meg utolsó, legkisebb fiúgyermekük bacskai Ujlaki Ferenc, aki temetési szertartásának részletes leírása (l. alább) sok értékes adatot tartalmaz a Komlósy családbeli őseiről.
1659-ben  beiktatják őt és gyermekeit Ferencet, Istvánt és Erzsébetet   a Nagy-Komlóson lévő nemesi kúria, a kövesdi részbirtok, a Borsaván lévő malom, valamint a Szaniszlón és Pálfalván lévő birtokába. A beiktatásnál  Mihály [unokatestvére (B009) esetleg  nagybátyja(B004)]  és féltestvére György (B006)az egész Komlósy nemzetség nevében ellentmondott.
A szamosújlaki református templomban fennmaradt egy  aranyfonallal himzett kendő, közepén ezen írással: „Komlósi Mária ajándoka" [ Kiss Kálmán: A szatmári reform(átus) egyházmegye története 1878] Ugyancsak fennmaradt tőle egy terítő amelyen a szöveg 27 sorba elhelyezve így olvasható:

" Varrotta az Urasztalhoz ez keszkönöt az Istennek alázatos szólaló leanya Komlosi Maria az Isten dicsössege hez való buzgosagabul maga kezeivel A mi Idveztö Urunk Jesus Christus az Istennek Fia az Atia Istentől örök időknek előtte elrendeltetett az emberi nemzet bűnéért való megh aldoztatasra testamentomot is töt Idve zitönk az áldozat előtt melliet bizonyít szent Pál az első Chorintusbeliekhez irt levelének tizenegyedik részének huszonharmadik s több következendő versekben illen szókkal Én az Úrtől vöttem migh eljövend 1671 máj 16 "

1669-ben pert indít unokatestvére, Mihály(B009) és társai ellen, mert azok feldúlták anyja ( apja második felesége) a ravatalát

Egy 1669. jul. 9-iki okmány szerint Rákóczy Ferencz Ujlaky György és felesége, Komlósi Mária király-helmeczi hegyén levő szőlőjét a paraszti onustól két évre immúnissá teszi. (Az okmány1896-ban  a Sárospataki Református Főiskola birtokában volt)

1677. aug. 13-i dátummal fennmaradt a Magyar Kamara véleménye bácskai Újlaky György és Komlossi Mária Turóczy Imre gyermekeinek örökbefogadása és fiúsítása ügyében beadott kérvényéről [ https://www.eleveltar.hu/]
1678. márc. 1-i dátummal fennmaradt Komlósy Mária  Ujlaky György özvegye egy peres ügyének okirata. (Királyi könyvek), ugyanebben az évben címerbővítést kap.(Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája I. kötet) Szatmár megye országgyűlési képviselői Keczer Menyhért és Szepesi Pál 1666. április 19-én kelt követutasítása a nádor támogatását kérik Mária ügyében:

  • Nemes Szathmár Vármegye Újlaki Györgyné Asszonyom Komlósi Mária Asszonyom dolgát recommendálván igazságában promoveallyak eő Nagysága előtt, lehessen finalis executioja secundum Comitatus Literas Adjuticatorias. ...Dátum in Praeattacto OppidoZemplin ex Congregatione nostra, die 19 mensis Április celebrata Anno Domini 1666.Parciura Regni Hungáriáé Superiorum Tredecim Comitatuum ét Liberaruin ac Regiarura Civitatum ablegati Nuncii. (Sárospataki füzetek Vol. 12.-page 92)

 

 Fennmaradt az ifjúkorban meghalt fiuk temetési szertartását megörökítő, általuk kiadott könyv:   A Tekintetes es Nemzetes Bocskai Ujlaki György Uramnak, es kegyes erkölcsű Házas Társának Nemzetes Komlósi Mária Aszszonynak, mint megszomorodott szüléknek, Néhai szerelmes Fia, ugy mint Tekintetes és Nemzetes Bocskai Ujlaki Ferencz meghidegedet teste felet való Magyar Oratio, mely mondatott Szamos-Ujlakon, az Udvar-Háznál Danyadi György által. [Megjelent a Temetési Pompa... (Debreczen, 1674.) cz. halotti prédikácziók közt, melyek a Bacskai fiú temetésén 1673. aug. és szept. mondattak.]
 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Bégányi Krisztina
1563 -
Komlósy Tamás
~1570 - 1635...1539
Kerepeczy Katalin
1592 - 1660...62
Komlósy Mária
~1615 - >1678
Ujlaky György
~1610 - 1678


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.