A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Kerepeczy Katalin
született :1592 meghalt :1660...62 Komlós
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Tamás

Gyermekek :
Mária

Kerepeczy György és Farnossy Fruzsina   lánya, Tamás (B002)   felesége; születési évszámát egy koeabeli tanúvallomásra alapozva ismerjük.. A házasság Tamásnak a második, Katalinnál harmadik volt; Katalin első, Somogyi Lukáccsal kötött házasságából  származó fiát, Somogyi Gábort a  harmadik házasságából származó fia Komlósy György(B006) és unokája [Benedek(B012) ölték meg. Katalinnak volt egy Sándor Tamás nevű férje is, akinek hagyatékán

 

1629. március 28-án Fülpösön kelt egyezséglevélben  nemzetes kölesei Kende Zsigmond és felesége, Sándor Erzsébet, illetve nemzetes Komlóssy Tamás és felesége, Kerepechy Kata néhai nemzetes Sándor Tamás végrendelete szerint osztoznak  annak javain. Sándor Tamás életében Kerepechy Katának férje, Sándor Erzsébetnek pedig apja volt.

.1629-ben Katalin már Komlóssy Tamás feleségeként osztozik Sándor Erzsébet nevű,már házas leányával.
Családja márTamással való házassága előtt  rokonságban volt a Komlósyakkal - apai nagyanyja Komlósy lány lehetett -- mert Lehoczky (II. kötet 368) szerint: " 1614-ben Kerepeczy György és Zsigmond a Komlósi családból eredt anyjok jogán osztoztak  Komlós, Kövesd, Szaniszló máskép Utifalva és Dobróka helységekben..." Erre a leány ági örökségre vonatkozhat az a pereskedés, ami Katalin és György  között folyt. -- és elmérgesedve Somogyi Gábor megöléséhez vezetett.
1634-ben a vármegye előljárósága előtt egyezségre lép Ilosvay tamásné Bóna Katalinnal a komlósi és kövesdi jószágok ügyében. itt is van utalása Komlósyakkal való rokonságára: "... Megh tekintvén Komlósi Tamásnénak Kerepeczi Catha asszonnak attyafiságát és az komlósi jószágokban való vérségét ..."
1643-ban bíróság elé idézték egy 40 Frt-os ügyben, mely volt férje és  Komlósy János, Menyhért fia között bonyolódott le, egy Oláh alis Nyfor Lőrincz jobbágy személyével kapcsolatban.
 Egy vagyonfelmérés szerint 1648-ban Szaniszlófalván öt jobbágya--  köztük egy ökrös (azaz igavonóval bíró),-- a Komlósi kúriánál két jobbágya, Pálfalván pedig hat jobbágya volt.
1660-ban Komlósy Benedek-B012 és Mihály(B004 vagy B009) protestálnak a vármegyénél, hogy Komlósy Tamás özvegye Kerepeczi Katalin már 25 éve jogtalanul gazdálkodik a Komlósy-vagyonnal.

Petrovay munkája szerint 1669-ben halt meg, de inkább elfogadható Bendász  adata, aki egy lányára, Máriára vonatkozó 1662-es okmány szerint  halála időpontját 1660...1662-re teszi. Halála után a Komlósyak ravatalát feldúlták.(részletesen l. férjeTamás-B002)

A Kerepeczyek régi beregi nemes, földbirtokos család; egyik águkból lettek névváltoztatással a Werbőcziek.( Werbőczy István nádor még Kerepeczynek született.)

 Fennmaradt Szatmár vármegye jegyzőkönyvei  között egy 1629. március 28-án Fülpösön kelt egyezséglevé:Uray Ferenc Szatmár vármegye alispánja, Bagossy János, Paku Pál szolgabírók, Rápolti István, Márton Péter esküdtek és Ary Mihály előtt Fülpösön nemzetes kölcsei Kende Zsigmond és felesége, Sándor Erzsébet, illetve nemzetes Komlóssy Tamás és felesége, Kerepechy Kata megosztoznak – végrendelete szerint – néhai nemzetes Sándor Tamás javain, aki életében Kerepechy Katának férje, Sándor Erzsébetnek pedig apja volt. A fülpösi házat és jószágot Sándor Erzsébetnek engedi át az anyja. A Császáriban levő jószág az anyáé, halála után 876 forintért kiválthatják. Kislétán egy Péter Pál nevű jobbágy Kerepechy Katáé marad életében. Az itt lévő majorságból a lány 25 köböl búzát, a ménest, disznókat, ökröket, teheneket az anyjának engedi. A juhok a lányé, de a gyapjat adja vissza az anyjának. Ha Sándor Erzsébet halna meg előbb, a fülpösi udvarház az anyjára száll.
Amikor  meghalt,  és a komlósi udvarházban kiterítve feküdt,  Komlósi Mihály, Csathó Ferenc, Bilkey György, Majos Ferenc és Ujvári Boldizsár rátörtek a házra, a ravatal díszeit leszaggatták, és a holtat ruházat nélkül eltemették. Az eset miatt lánya Mária(B007) -- ekkor már Ujlaky György felesége -- pert indít a tettesek ellen, mely perben azonban  féltestvére György(B006) nem vesz részt. Ez arra utal, hogy az a nézetkülönbség, mely miatt 1640-ben  Katalin korábbi házasságából származó Simonyi Gábort György és fia Benedek megölték, az idők során nem enyhült.

Családfa részlet nézete :
Kerepeczy Katalin
1592 - 1660...62
Komlósy Tamás
~1570 - 1635...1539

Komlósy Mária
~1615 - >1678

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.